MSİ - 3 2-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 3 2-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn "2023-2024-cü tədris ili  
II sinif"
Azərbaycan dili "1. Sait və samit səslər
2. Ahəng qanunu
3. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
4. Hərəkətin zamanı
5. Ad bildirən sözlər
6. Sözlərin yazılışı
7. Əksmənalı sözlər"
Riyaziyyat "1. Ədədlərin müqayisəsi
2. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması və çıxılması
3. İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
4. Məsələ həlli"
Məntiq "1. Qruplaşdırma
2. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
3. Ardıcıllıq"
Həyat bilgisi "1. Kollektiv
2. Gün rejimi 
3. Nəqliyyat vasitələri
4. Məktəb qaydaları
5. Yaxşı xüsusiyyətlər
6. Yanlış davranışlar"
İngilis dili "1. Family                              
2. Numbers                           
3. School supplies                
4. Animals                           "
 
Fənn III sinif
Azərbaycan dili "1. Ahəng qanunu
2. Sait və samit səslər
3. Sözün tərkibi
4. İsim
5. Söz birləşməsi
6. Söz ortasında k, t, p, q samitlərin yazılışı"
Riyaziyyat "1. Ədədlərin müqayisəsi
2. Yuvarlaqlaşdırma
3. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
4. Məsələ həlli"
Məntiq "1. Qruplaşdırma
2. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
3. Ardıcıllıq"
Həyat bilgisi "1. Bitkilərin yayılması
2. Heyvanların qruplaşdırılması
3. Ailə. Kollektiv
4. Ünsiyyət mədəniyyəti"
İngilis dili "1. Days of the week                                   
2. Class instructions                         
3. Parts of the body                         
4. Do / Don’t comands                     "
 
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili "1. Ahəng qanunu
2. İsim
3. Sifət
4. Zərf"
Riyaziyyat "1. Ədədlərin müqayisəsi
2. Yuvarlaqlaşdırma
3. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
4. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi"
Məntiq "1. Qruplaşdırma
2. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
3. Ardıcıllıq"
Həyat bilgisi "1. 3-cü sinifdə keçirilmişlərin təkrarı 
2. Bitkilərin həyatımızda rolu
3. Sağlamlığımızın qayğısına qalaq
4. Orqanlarımız"
İngilis dili "1. Numbers                
2. Family 
3. Months of the year
4. Ordinal numbers 
5. When.. Birthday / What...date?"
 
Fənn V sinif
Azərbaycan dili "1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
4. Çoxmənalı sözlər
5. Omonimlər
6. Frazeoloji birləşmələr"
Riyaziyyat "1. Hasili təxminetmə
2. Qisməti təxminetmə
3. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
4. Kəsrlər və bölmə əməli
5. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər
6. Kəsrlərin müqayisəsi. Qarışıq ədədlərin müqayisəsi
7. Ədədin hissəsinin tapılması
8. Hissəsinə görə ədədin tapılması
9. Qarışıq ədədlər üzərində əməllər
10. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri
11. Onluq kəsrlərin müqayisəsi"
Məntiq "1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr 
4. Cədvəllər
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi"
İngilis dili "1. To be in Present Simple
2. Present Simple-Adverbs of frequency 
3. Asking questions in Present Simple 
4. Appearances
5. Common words
6. Making suggestions 
7. Saying “no” politely "
 
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili "Nitq hissələri: 1) İsim
1. İsmin quruluşca növləri 
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri 
8. Sifətin mənaca növləri
2) Say:  1. Sayın mənaca növləri          
             2. Sayın quruluşca növləri 
             3. Sayların yazılışı"
Riyaziyyat "1. Müxtəlif kəsrlərin müqayisəsi
2. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
3. Qarşılıqlı tərs ədədlər
4. Hissəsinə görə ədədin tapılması
5. Nisbət
6. Ən kiçik ortaq bölən
7. Qarışıq ədədlərin vurulması
8. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
9. Tənasüb
10. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik
11. Tərs mütənasib kəmiyyətlər"
Məntiq "1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr 
4. Cədvəllər
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi"
İngilis dili "1. Adjective                                   
2. Past Simple                                
3. Past Simple – Wh questions 
4. Conjunction (and, but, because) 
5. “So” vs “Because”"
 
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili "Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
         2. Feilin qrammatik məna növləri
         3. Təsdiq və inkar feillər 
         4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
         5. Feilin zamanları
         6. Feilin şərt şəkli"
Riyaziyyat "1. Dövri onluq kəsrlər
2. Rasional ədədlərin müqayisəsi
3. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
4. Rasional ədədlər üzərində əməllər və xassələri
5. Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu
6. Perpendikulyar və mail
7. Parçanın orta perpendikulyarı
8. İki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsində alınan bucaqlar
9. Uyğun tərəfləri paralel və ya perpendikulyar olan bucaqlar"
Məntiq "1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr 
4. Cədvəllər
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi"
İngilis dili "1. Common adjectives                                  
2. Adjectives ending in -ed and -ing              
3. Too vs enough 
4. Adjectives and infinitives 
5. Past Simple vs Used to"
 
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili "1. Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz 
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
                           3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
2. Cümlənin baş üzvləri: Mübtəda, xəbər"
Riyaziyyat "1. Həqiqi ədədlər. Ədədlərin təsnifatı. Həqiqi ədədlər və ədəd oxu.  
    Təqribi kvadrat kök.
2.                        funksiyaları
3. Hesabi kvadrat kökün xassələrinin tətbiqi. Məxrəcin irrasionallıqdan 
    azad edilməsi
4. Tam üstlü qüvvət. Mənfi tam üstlü qüvvət. Ədədin standart şəkli
5. Pifaqor teoreminin tətbiqi
6. Kvadrat tənliklər. Natamam kvadrat tənliklər
7. Kvadrat tənliklərin vuruqlara ayırma üsulu ilə həlli
8. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
9. Viyet teoremi"
Məntiq "1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr 
4. Cədvəllər
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi"
İngilis dili "1. Free time fun: Key words and phrases 
2. Present Perfect 
3. Present Perfect – Adverbs of frequency 
4. Food Around the World: Key words and phrases 
5. Present Perfect vs Past Simple "
Предмет "2023-2024 учебный год 
II класс"
Русский язык "1. Слог
2. Перенос слога 
3. Сочетания чк, чн, щн, нщ 
4. Правописание парных согласных на конце слов"
Математика "1. Повторное сложение 
2. Умножение"
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Правила этикета 
2. Положительные качества 
3. Отрицательные поступки 
4. Религии"
Английский язык "1. How old are you?
2. I`m seven 
3. I have a pensil
4. I have an eraser 
5. What is it?"
 
Предмет III класс
Русский язык "1. Главные и второстепенные члены предложения 
2. Простые нераспространённые и простые распространённые предложения  
3. Простое и сложное предложения"
Математика 1. Умножение
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Семья и коллектив 
2. Культура общения 
3. Отношение к другим культурам 
4. Положительные и отрицательные качества
5. Узнаём о религиях 
6. Наше государство"
Английский язык "1 These are my arms
2 This is my head
3 I (don`t) have brown hair
4 Do you have…?
5 Yes, I do / No, I don`t"
 
Предмет IV класс
Русский язык "1. Имя существительное 
2. Склонение имён существительных"
Математика "1. Умножение  на двузначное число 
2. Умножение на трёхзначное число
Задачи и примры"
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Влияние природных факторов на живые организмы 
2. Защита окружающей среды"
Английский язык "1. What time is it? It's 2 o'clock.
2. It's 2:30. It's noon.
3. What time do you eat breakfast?
4. At 7 o'clock in the morning."
 
Предмет V класс
Русский язык
1. Фонетика 
2. Омонимы 
3. Синонимы 
4. Антонимы 
5. Морфема-наименьшая значимая часть 
6. Окончание и основа слова 
7. Корень слова 
- приставка 
- суффикс 
8. Чередование гласных и согласных в корне 
9. Беглые гласные"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Действия над натуральными числами 
3. Обыкновенные дроби 
4. Сравнение обыкновенных дробей 
5. Правильные и неправильные дроби
6. Смешанные дроби 
7. Сравнение смешанных дробей
8. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
9. Сложение и вычитание смешанных дробей 
10. Нахождение части числа
11. Десятичные дроби
12. Сравнение десятичных дробей"
Логика "1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами"
Английский язык "1. To be in Present Simple
2. Present Simple-Adverbs of frequency 
3. Asking questions in Present Simple 
4. Appearances
5. Common words
6. Making suggestions 
7. Saying “no” politely"
 
Предмет VI класс
Русский язык
1. Фонетика 
2. Орфография 
3. Словосочетание. Простое и сложное предложение 
4. Типы речи 
Общеупотребительные и 
необщеупотребительные слова 
Диалектные слова 
Устаревшие слова 
Неологизмы 
Исконно русские и заимствованные слова
5. Фразеологизмы 
6. Морфемика 
7. Способы образования слов 
Буквы А и О в корне гар - гор 
А и И после приставок 
Приставки пре-, при-"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Действия над натуральными числами 
3. Обыкновенные и десятичные дроби
4. Сравнение обыкновенных и десятичных дробей 
5. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
6. Умножение и деление смешанных дробей 
7. Нахождение части числа
8. Отношение
9. Пропорция 
10. Прямо и обратно пропорциональные велечины"
Логика "1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами"
Английский язык "1. Adjective                                   
2. Past Simple                                
3. Past Simple – Wh questions 
4. Conjunction (and, but, because) 
5. “So” vs “Because”"
 
Предмет VII класс
Русский язык
1. Глагол как части речи 
2. Переходные и непереходные глаголы 
3. Наклонение глагола 
4. Безличные глаголы 
5. Правописание суффиксов глаголов 
6. Причастие 
Действительные и страдательные причастия 
7. Правописание -н, -нн
8. Деепричастие
Совершённые и несовершенные виды  
9. Причастные и деепричастные обороты"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Действия над натуральными числами 
3. Обыкновенные и десятичные дроби
4. Действия над обыкновенными и десятичными дробями 
5. Переодическая десятичная дробь
6. Обращение переодической десятичной дроби в обыкновенную 
7. Рациональные числа 
8. Сравнение рациональных чисел
9. Действия над рациональными числами
10. Углы, полученные при пересечении двух прямых третьей 
11. Признак параллельности прямых
12. Углы, с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами"
Логика "1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами"
Английский язык "1. Common adjectives                                  
2. Adjectives ending in -ed and -ing              
3. Too vs enough 
4. Adjectives and infinitives 
5. Past Simple vs Used to"
 
Предмет VIII класс
Русский язык
1. Словосочетание 
2. Способы синтаксической связи
3. Виды предложений по цели высказывания и по интонации
4. Порядок слов в предложении 
5. Главные члены предложения 
Сказуемое 
- простое глагольное 
- составное глагольное 
- составное именное 
6. Тире между подлежащим и сказуемым"
Математика "1. Действительные числа
2. Арифметический квадратный корень 
3. Степень с целым показателем 
4. Теорема Пифагора 
5. Формулы сокращенного умножения 
6. Квадратные уравнения 
7. Решение квадратных уравнений методом разложения на множители 
8. Решение квадратных уравнений.Формула корней квадратного уравнения
9. Теорема Виета"
Логика "1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами"
Английский язык "1. Free time fun: Key words and phrases 
2. Present Perfect 
3. Present Perfect – Adverbs of frequency 
4. Food Around the World: Key words and phrases 
5. Present Perfect vs Past Simple"