MSI-2 Buraxılış İmtahan Mövzuları

MSI-2 Buraxılış İmtahan Mövzuları

Fənn "2022-2023-cü tədris ili  
IX sinif  
MSİ-2 Buraxılış"
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin 
    tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi 
    mənalı sözlər. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji 
    birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. 
    Etimologiya
3. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. 
    Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə 
    dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə 
    dəyişməsi.
4. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi 
    işlənməsi.
5. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6. Əvəzlik. Məna növləri
7. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin 
    qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. 
    ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
8. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər. "
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər"
İngilis dili "1. Noun. Case of nouns
2. Quantifiers
3. Article
4. Pronoun
5. Adjective
Reading. Listening"
 
Fənn X sinif
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin 
    tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi 
    mənalı sözlər. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji 
    birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. 
    Etimologiya
3. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. 
    Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə 
    dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə 
    dəyişməsi.
4. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi 
    işlənməsi.
5. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6. Əvəzlik. Məna növləri
7. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin 
    qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. 
    ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər."
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər"
İngilis dili "1. Noun. Case of nouns
2. Quantifiers
3. Article
4. Pronoun
5. Adjective
Reading. Listening"
 
Fənn XI sinif
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin 
    tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi 
    mənalı sözlər. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji 
    birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. 
    Etimologiya
3. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. 
    Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə 
    dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə 
    dəyişməsi.
4. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi 
    işlənməsi.
5. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6. Əvəzlik. Məna növləri
7. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin 
    qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. 
    ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
8. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
9. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər. "
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vurruqlara ayrılması 
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər"
İngilis dili "1. Noun. Case of nouns
2. Quantifiers
3. Article
4. Pronoun
5. Adjective
6. Adverb
7. Verbs
Reading. Listening"