MSI-2Blok İmtahan Mövzuları

Qrup Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-2 Blok AZ
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7.Tam cəbri ifadələr
8.Çevrə və dairə 
Fizika 1.Düzxətli bərabərsürətli və düzxətlidəyişənsürətli hərəkət.
2.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
3.Nyuton qanunları
4.Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi.Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında hərəkət
Kimya 1.Kimyadan ilk anlayış.
2.Atomun quruluşu. Mendeleyevin dövri qanunu və dövri sistemi.
3.Kimyəvi rabitə.Valentlik.Oksidləşmə dərəcəsi. σ və π rabitə.
4.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. Qazların sıxlığı və nisbi sıxlıq.
5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik efekti.
6.Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
7.Kimyəvi reaksiyaların sürəti.
İnformatika 1.Informasiya ve informasiya prosesleri
2.Say sistemləri
3.Informasiyanin kodlaşdırılması ve miqdarının ölçülməsi
4.Modelləşdirmə
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7.Tam cəbri ifadələr
8.Çevrə və dairə 
Coğrafiya 1.Coğrafi biliklərin inkişafı. Səyyahlar. Coğrafi kəşflər. Coğrafiya elmi müasir dövrdə.
2.Şərti işarələr. Plan alma. Miqyas
3.Üfüqün cəhətləri. Azimut. Horizontallar. Məsələ həlli.
4.Dərəcə toru. Meridian və paralellər. Coğrafi koordinatlar. Məsələ həlli
5.Xəritə. Xəritələri təsn ifatı. Təhriflər. Baş və xüsusi miqyas. Xəritədə məsafələrin və sahələrin     hesablanması. Kartoqrafik proyeksiyalar.
6.Yer Günəş sistemində. Planetlər. Ay. Məsələ həlli. Günəşin yerə təsiri, Günəş fəallığı, Günəş küləyi. Günəş ləkələri. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti. Fəsillər
7.Günəşin düşmə bucağının hesablanmasına aid məsələ həlli.
8.Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti. Saat qurşaqları.
9.Saat qurşaqlarının hesablanmasına dair məsələ həlli.
10.Kainat. Günəş sisteminin yaranması haqqında fərziyyələr. Biq Banq nəzəriyyəsi.
Yerin planetar inkişaf mərhələləri. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Süxurlar. Faydalı qazıntılar.
11.Litosfer tavaları. Geosinklinal və platformalar. 
Tarix 1.Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu. Qədim Şərq. ( Misir)
2.Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu-1.  Mesopotamiya ( Şumer)
3.Azərbaycan ərazisində Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumları . Manna dövləti. Böyük Hun,
4.İskitlər, Midya və Əhəməni ağalığı. Çin,Hindistan
5.Atropatena dövləti Qədim Yunanıstan
6.Qədim Albaniya  Qədim Yunanıstan
7.Azərbaycanda Sasani ağalığı. Qədim Roma
8.Mehranilər. Ərəb ağalığ. Ağ Hun, Qərbi Hun dövləti
9.Xürrəmilər hərəkatı.   Göytürk, Xəzər dövləti
10.IX-XI əsr feodal dövlətləri. Şirvanşah, Saci, Salari dövləti.   Uyğur, Qaraxanlı,
Qəznəli dövləti
III Azərbaycan dili 1.Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2.Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
Terminlər. Etimologiya
3.İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
4.Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
5.Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6.Əvəzlik. Məna növləri
7.Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
Tarix 1.Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu. Qədim Şərq. ( Misir)
2.Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurluşu-1.  Mesopotamiya ( Şumer)
3.Azərbaycan ərazisində Erkən tayfa ittifaqları və dövlət qurumları . Manna dövləti. Böyük Hun,
4.İskitlər, Midya və Əhəməni ağalığı. Çin,Hindistan
5.Atropatena dövləti Qədim Yunanıstan
6.Qədim Albaniya  Qədim Yunanıstan
7.Azərbaycanda Sasani ağalığı. Qədim Roma
8.Mehranilər. Ərəb ağalığ. Ağ Hun, Qərbi Hun dövləti
9.Xürrəmilər hərəkatı.   Göytürk, Xəzər dövləti
10.IX-XI əsr feodal dövlətləri. Şirvanşah, Saci, Salari dövləti.   Uyğur, Qaraxanlı,
Qəznəli dövləti
Ədəbiyyat  1.Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirində vəznlər.
 2.Ədəbi növlər və janrlar. Bədii əsərin dili. Bədii gülüş.
  3.Bədii əsərin quruluşu. Süjet və kompozisiya.Bədii yaradıcılıq metodu.
  4.Şifahi xalq ədəbiyyatı.Aşıq yaradıcıllığı. “Xan sarayı” əfsanəsi ,“Cahargah” əfsanəsi , “Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı.
 5.Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ə.Xaqani “Gənclər nəsihət” əsəri,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlü Uruz bəyin dustaq olduğu boy”
 6. “İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. N. Gəncəvi “İskəndərnamə” poeması. “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı” məzmun hekayələri.
7.Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. İ.Nəsimi  “Sığmazam” , Ş.İ.Xətai “Dəhnamə” poeması və “Bahariyyə” hissəsi.
IV Biologiya 1.Biologiyanın tədqiqat obyektləri
2.Orqanizmlərin hüceyrəli quruluşu, Toxumalar, orqanlar və orqanlar sistemi
3.Çiçəkli bitkilərin vegetativ orqanları
4.Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma və tənəffüs
5.Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf
6.Orqanizm və mühit
7.Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar
8.Ali sporhı bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquymğukimilər, plaunkimilər şöbələri
Fizika 1.Düzxətli bərabərsürətli və düzxətlidəyişənsürətli hərəkət.
2.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
3.Nyuton qanunları
4.Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi.Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında hərəkət
Kimya 1.Kimyadan ilk anlayış.
2.Atomun quruluşu. Mendeleyevin dövri qanunu və dövri sistemi.
3.Kimyəvi rabitə.Valentlik.Oksidləşmə dərəcəsi. σ və π rabitə.
4.Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. Qazların sıxlığı və nisbi sıxlıq.
5.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik efekti.
6.Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
7.Kimyəvi reaksiyaların sürəti.
     
     
     
Qrup Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-2 Blok AZ
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9.  Rasional kəsrlər
10. Çevrə və dairə
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
Fizika 1.Düzxətli bərabərsürətli və düzxətlidəyişənsürətli hərəkət.
2.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
3.Nyuton qanunları
4.Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi.Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında hərəkət
5.Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
6.Statikanın əsasları
7.İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.
8.Mexaniki iş və güc
9.Aerohidrostatika. Aerohidrodinamika
Kimya 1. Kimyadan ilk anlayış.
2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
3. Kimyəvi rabitə.Valentlik.Oksidləşmə dərəcəsi.
4. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. Qazların sıxlığı və nisbi sıxlıq.
5. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq.
6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
7.Oksid əsas turşu və duzun alınması və təsnifatı.
8.Kimyəvi rabitə.Kimyəvi rabitənin növləri. π və σ rabitə
İnformatika 1.Informasiya ve informasiya prosesləri
2.Say sistemləri
3.Informasiyanin kodlaşdırılması ve miqdarının ölçülməsi
4.Modelləşdirmə
5.Kompüterin aparat təminatı
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9.  Rasional kəsrlər
10. Çevrə və dairə
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
Coğrafiya 1.Coğrafi biliklərin inkişafı. Səyyahlar. Coğrafiya müasir dövrdə. Plan. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətləri. Azimut. Horizontallar. Məsələ həlli.
2.Dərəcə toru. Coğrafi koordinatlar.  Məsələ həlli
3.Coğrafiya xəritələri və onların təsnifatı. Kartoqrafik tədqiqat  metodları.Kartoqrafik təsirlərin vizual,kartometrik və qrafiki təhlili. Kartoqrafik proyeksiyalar. Baş və Xüsusi miqyas.
4.Yerin Günəş sistemində mövqeyi. Günəşin yerə təsiri. Günəş fəallığı. Planetlər. Ay. Yerin Günəş ətrafında hərəkəti. Fəsillər.  Günəşin düşmə bucağına dair məsələ həlli.
5.Yerin öx oxu ətrafında hərəkəti: Saat qurşaqları. Saat qurşaqlarına aid məsələ həlli.
6.Kainat. Günəş sisteminin yaranmasına aid fərziyyələr. BIQ BANQ nəzəriyyəsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Süxurlar. Faydalı qazıntılar.
7.Litosfer tavaları. Zəlzələ. Vulkan. Qeyzer. Palçıq vulkanı.
8.Dağəmələgəlmə mərhələləri. Yer səthinin relyefi. Dağlar. Düzənliklər. Okean dibinin relyefi, Ekzogen relyef formaları.
9.Materiklərin relyefi.Azərbaycanın relyefi.
10.Azərbaycanın geoloji quruluşu. Süxurlar. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.
11.Atmosferin quruluşu.Havanın temperatur rejimi.Atmosfer təzyiqi.Məsələ həlli.
12.Külək. Siklon, antisiklon.Atmosferdə su.Yağıntılar.Məsələ həlli
Tarix 1.İbtidai icma quruluşu.Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları.İlk Azərbaycan dövləti-Manna. Qədim Misir.Şumerlər.Böyük Hun dövləti.Qədim Çin və Qədim Hindistan
2.Azərbaycan e.ə VII –IV əsrlərdə.Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyaları dövründə.Atropatena dövləti
Qədim Yunanıstan         
3.Qədim Albaniya dövləti.Mədəniyyət.Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması.Atropatena və Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində.Albaniya V-VI əsrlərdə.Qədim Roma
4.Azərbaycan Sasanilər dövründə .Girdiman dövləti .Cavanşir.Azərbaycanın Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil olması.Xalqların Böyük köçü.Avropa Hun dövləti.Atilla.Ağ Hun imperatorluğu
5.Xilafət dövründə idarəetmə.Torpaq və vergi siyasəti.Xürrəmilər hərəkatı.Babək
İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri.Göytürk xaqanlığı – Xəzər xaqanlığı – Uyğur xaqanlığı
6.Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası ( Şirvanşahlar).Dərbənd əmirliyi
Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində ( Sacilər – Salarilər).Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti ( Rəvvadilər və Şəddadilər) Tiflis müsəlman əmirliyi
Ərəb xilafəti.Ərəb dövlətinin yaranması və yüksəlişi.Ərəb xilafətinin parçalanması.Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətləri
7.Slavyan yürüşləri.Erkən orta əsrlrdə sosial –iqtisadi həyat.IX –XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.Azərbaycan və Səlcuqlar.
Qərbi Avropa- Frank dövlətinin yaranması və parçalanması.Verden müqaviləsi.Avropada feodal dağınıqlığı dövrü.Bizans imperiyası.Yüksəlişi və tənəzzülü
8.Azərbaycan XII –XIII əsrlərdə.Atabəylər( Eldənizlər) dövləti.Şirvanşahlar dövləti XII -XIII əsrlərdə. XI-XII əsrlərdə mədəniyyət.İntibah dövrünün memarlıq inciləri
Azərbaycana  monqol yürüşləri.Xarəzmşah Cəlaləddin yürüşü
Böyük Səlcuq imperatorluğu.Yaranması və tənəzzülü.Monqol dövlətinin yaranması. Çingiz xan
9.Azərbaycan Hülakülər ( Elxanilər) dövlətinin tərkibində.Qazan xanın islahatları.Hülakülər dövlətinin zəifləməsi və süqutu.Cəlairilər dövləti və Azərbaycan.Şirvanşahlar dövlətinin yenidən dirçəlməsi.I İbrahim.
Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri
Monqol imperiyasının parçalanması.Qızıl Ordu dövlətinin yaranması və parçalanması.
Hindistan – Dehli sultanlığı – Böyük Moğol dövləti
10.Vahid Azərbaycan uğrunda mübarizə.Baharlı ( Qaraqoyunlu ) dövləti.Bayandurlu
( Ağqoyunlu ) dövləti.Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi.Osmanlı- Ağqoyunlu müharibələri
Osmanlı imperatoluğu XIII-XVI əsrlərdə
Osmanlı dövlətinin yaranması və imperiyaya çevrilməsi.Ankara döyüşü.II Mehmet.
Konstantinopolun fəthi.sultan I Səlim və Sultan Süleyman yürüşləri
11.Ərdəbil hakimliyi.Şeyx Səfiəddin və onun varislərinin fəaliyyəti.
XV əsrdə ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət.Dövlət idarəçiliyi.Torpaq sahibliyi və vergilər.
XIII-XV əsrlərdə memarlıq və incəsənət
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması.Şah I İsmayıl. Səfəvi – Osmanlı müharibələrinin başlanması
III Azərbaycan dili 1.Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2.Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
Terminlər. Etimologiya
3.İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
4.Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
5.Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6.Əvəzlik. Məna növləri
7.Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
8.Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
9.Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.
10.Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida
11.Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
Tarix 1.İbtidai icma quruluşu.Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları.İlk Azərbaycan dövləti-Manna. Qədim Misir.Şumerlər.Böyük Hun dövləti.Qədim Çin və Qədim Hindistan
2.Azərbaycan e.ə VII –IV əsrlərdə.Azərbaycan Midiya və Əhəməni imperiyaları dövründə.Atropatena dövləti
Qədim Yunanıstan         
3.Qədim Albaniya dövləti.Mədəniyyət.Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması.Atropatena və Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində.Albaniya V-VI əsrlərdə.Qədim Roma
4.Azərbaycan Sasanilər dövründə .Girdiman dövləti .Cavanşir.Azərbaycanın Ərəb Xilafətinin tərkibinə daxil olması.Xalqların Böyük köçü.Avropa Hun dövləti.Atilla.Ağ Hun imperatorluğu
5.Xilafət dövründə idarəetmə.Torpaq və vergi siyasəti.Xürrəmilər hərəkatı.Babək
İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri.Göytürk xaqanlığı – Xəzər xaqanlığı – Uyğur xaqanlığı
6.Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası ( Şirvanşahlar).Dərbənd əmirliyi
Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində ( Sacilər – Salarilər).Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki Azərbaycan dövləti ( Rəvvadilər və Şəddadilər) Tiflis müsəlman əmirliyi
Ərəb xilafəti.Ərəb dövlətinin yaranması və yüksəlişi.Ərəb xilafətinin parçalanması.Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətləri
7.Slavyan yürüşləri.Erkən orta əsrlrdə sosial –iqtisadi həyat.IX –XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.Azərbaycan və Səlcuqlar.
Qərbi Avropa- Frank dövlətinin yaranması və parçalanması.Verden müqaviləsi.Avropada feodal dağınıqlığı dövrü.Bizans imperiyası.Yüksəlişi və tənəzzülü
8.Azərbaycan XII –XIII əsrlərdə.Atabəylər( Eldənizlər) dövləti.Şirvanşahlar dövləti XII -XIII əsrlərdə. XI-XII əsrlərdə mədəniyyət.İntibah dövrünün memarlıq inciləri
Azərbaycana  monqol yürüşləri.Xarəzmşah Cəlaləddin yürüşü
Böyük Səlcuq imperatorluğu.Yaranması və tənəzzülü.Monqol dövlətinin yaranması. Çingiz xan
9.Azərbaycan Hülakülər ( Elxanilər) dövlətinin tərkibində.Qazan xanın islahatları.Hülakülər dövlətinin zəifləməsi və süqutu.Cəlairilər dövləti və Azərbaycan.Şirvanşahlar dövlətinin yenidən dirçəlməsi.I İbrahim.
Toxtamış və Teymurun Azərbaycana yürüşləri
Monqol imperiyasının parçalanması.Qızıl Ordu dövlətinin yaranması və parçalanması.
Hindistan – Dehli sultanlığı – Böyük Moğol dövləti
10.Vahid Azərbaycan uğrunda mübarizə.Baharlı ( Qaraqoyunlu ) dövləti.Bayandurlu
( Ağqoyunlu ) dövləti.Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi.Osmanlı- Ağqoyunlu müharibələri
Osmanlı imperatoluğu XIII-XVI əsrlərdə
Osmanlı dövlətinin yaranması və imperiyaya çevrilməsi.Ankara döyüşü.II Mehmet.
Konstantinopolun fəthi.sultan I Səlim və Sultan Süleyman yürüşləri
11.Ərdəbil hakimliyi.Şeyx Səfiəddin və onun varislərinin fəaliyyəti.
XV əsrdə ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət.Dövlət idarəçiliyi.Torpaq sahibliyi və vergilər.
XIII-XV əsrlərdə memarlıq və incəsənət
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması.Şah I İsmayıl. Səfəvi – Osmanlı müharibələrinin başlanması
Ədəbiyyat  1.Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirində vəznlər.
 2.Ədəbi növlər və janrlar. Bədii əsərin dili. Bədii gülüş.
  3.Bədii əsərin quruluşu. Süjet və kompozisiya.Bədii yaradıcılıq metodu.
  4.Şifahi xalq ədəbiyyatı.Aşıq yaradıcıllığı. “Xan sarayı” əfsanəsi ,“Cahargah” əfsanəsi , “Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı.
 5.Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ə.Xaqani “Gənclər nəsihət” əsəri,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlü Uruz bəyin dustaq olduğu boy”
 6. “İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. N. Gəncəvi “İskəndərnamə” poeması. “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı” məzmun hekayələri.
7.Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. İ.Nəsimi  “Sığmazam” , Ş.İ.Xətai “Dəhnamə” poeması və “Bahariyyə” hissəsi.
8. M.Füzuli “Söz qəzəli”.”Məni candan usandırdı” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
9.Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi” qolu, “Durna teli” qolu, “Koroğlu” ilə “Bolu bəy” “Həmzənin qır atı qaçırması” qolu.
10.M.P.Vaqif. “Hayıf ki, yoxdur” qoşması. “Pəri” qoşması. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü. A.Bakıxanov  “Hikmətin fəziləti”
IV Biologiya 1.Canlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri.Sitologiya
2.Hüceyrənin biokimyası
3.Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı
4.Genetika
5.Seleksiya. Biotexnologiya.Mikrobiologiya
Fizika 1.Düzxətli bərabərsürətli və düzxətlidəyişənsürətli hərəkət.
2.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
3.Nyuton qanunları
4.Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi.Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında hərəkət
5.Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
6.Statikanın əsasları
7.İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.
8.Mexaniki iş və güc
9.Aerohidrostatika. Aerohidrodinamika
Kimya 1. Kimyadan ilk anlayış.
2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
3. Kimyəvi rabitə.Valentlik.Oksidləşmə dərəcəsi.
4. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. Qazların sıxlığı və nisbi sıxlıq.
5. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq.
6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
7.Oksid əsas turşu və duzun alınması və təsnifatı.
8.Kimyəvi rabitə.Kimyəvi rabitənin növləri. π və σ rabitə