MSI-3 Buraxılış İmtahan Mövzuları

MSI-3 Buraxılış İmtahan Mövzuları

 
Fənn "24.12.2023  
IX sinif  
MSİ-3 Buraxılış"
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
4. Terminlər. Etimologiya
5. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
6. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
7. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
8. Əvəzlik. Məna növləri
9. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
10. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
11. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.            
12. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. 
Modal sözlər. Nida
13. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
14. Sintaktik əlaqələr."
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər"
İngilis dili "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense (Simple, Continous)"
 
Fənn X sinif
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
4. Terminlər. Etimologiya
5. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
6. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
7. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
8. Əvəzlik. Məna növləri
9. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
10. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri"
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər"
İngilis dili "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense form
9. Tense Sequence"
 
Fənn XI sinif
Azərbaycan dili "1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. Etimologiya
4. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
5. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
6. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
7. Əvəzlik. Məna növləri. Mətn üzərində iş
8. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. ""idi"", ""imiş"", ""isə"" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
9. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
10. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər. 
11. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. 
Modal sözlər. Nida
12. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
13. Sintaktik əlaqələr.
14. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər. 
15. Həmcins üzvlər
16. Əlavə"
Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması 
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
15. Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi"
İngilis dili "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense form
9. Modal verb
10. Passive Voice
11. Some am I, Neither do I"
Предмет "2023-2024 учебный год
IX класс  
MSİ-3 Выпускной класс"
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие"
Математика "1. Натуральные числа
2. Отношение, пропорция. Процент
3. Рациональные дроби
4. Обыкновенные и десятичные дроби
5. Действительные числа
6. Целые алгебраические выражения
7. Разложение многочлена на множители
8. Основные понятия геометрии
9. Треугольники
10. Квадратные корни
11. Множества 
12. Уровнение "
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense (Simple, Continous)"
 
 
Предмет X класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие"
Математика "1. Натуральные числа
2. Отношение, пропорция. Процент
3. Рациональные дроби
4. Обыкновенные и десятичные дроби
5. Действительные числа
6. Целые алгебраические выражения
7. Разложение многочлена на множители
8. Основные понятия геометрии
9. Треугольники
10. Квадратные корни
11. Множества 
12. Уровнение "
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense form
9. Tense Sequence"
 
 
Предмет XI класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие
15. Служебные части речи
16. Предлог
17. Союз
18. Частица "
Математика "1. Натуральные числа
2. Отношение, пропорция. Процент
3. Множества
4. Рациональные дроби
5. Обыкновенные и десятичные дроби
6. Действительные числа
7. Целые алгебраические выражения
8. Разложение многочлена на множители
9. Основные понятия геометрии
10. Треугольники
11. Квадратные корни
12. Окружность
13. Уравнение 
14. Системы уровнений"
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Article
4. Quantifiers
5. Adjective
6. Adverb
7. Verb.
8. Tense form
9. Modal verb
10. Passive Voice
11. Some am I, Neither do I"