MSİ - 4 2-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 4 2-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
14.01.2024
I sinif
Azərbaycan dili 1. Hərf
2. Sait
3. Samit
4. Söz. Heca
5. Cümlənin növü
6. Ad bildirən sözlər
7. Hərəkət bildirən sözlər
8. Əlamət bildirən sözlər
9. Say bildirən sözlər
10. Yaxınmənalı sözlər 
Riyaziyyat 1. Sıra sayları
2. Azdır-çoxdur
3. Müqayisə
4. Ədəd oxu
5. Sıralama
6. Ədəd üçlüyü
7. Əlavə etmək, azaltmaq
8. Ədədlərin toplanması
9. Məsələ
10. Azaltmaq, çıxmaq
11. Ədədlərin çıxılması
12. Toplanma və çıxmanın əlaqəsi
13. Məchulun tapılması
Məntiq 1. Cədvəllər
2. Ardıcıllıq
3. Qruplaşdırma
4. Şifrəli əməllər
5. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
6. Şəkil
Həyat bilgisi 1. Ailəm
2. Ölkəm
3. Mən Azərbaycanlıyam
4. Ünsiyyət
5. İntizam
6. Bədən hissələri
7. Bədənimizi necə təmiz saxlayaq
8. Sağlam qidalanma
9. Dillər
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Sözün izahı
2. Qalın və incə saitlər
3. Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər
4. Ahəng qanunu
5. Sətirdən-sətrə keçirilmə
6. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
7. Əksmənalı sözlər
8. Hərəkətin zamanı
9. Nida cümləsi
10. lar-lər - çoxluq bildirən hissəciklər
Riyaziyyat 1. Ədədlərin müqayisəsi
2. Sıralama
3. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması
4. Onluqların toplanması
5. İkirəqəmli ədədin toplanması
6. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin fərqi
7. Onluqların çıxılması
8. İkirəqəmli ədədlərin fərqi
9. Vurma
10. Bölmə
11. Tək və cüt ədədlər
12. Xətt, bucaq
13. Çoxbucaqlı
14. Üz, til və təpə
15. Qruplaşdırma
Məntiq 1. Şifrəli əməllər
2. Cədvəllər
3. Qruplaşdırma
4. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
5. Şəkil
Həyat bilgisi 1. Ailə
2. Kollektiv
3. Gün rejimi
4. Nəqliyyat vasitələri
5. Yol hərəkəti qaydaları
6. Məktəb qaydaları
7. Nəzakət qaydaları
8. Yaxşı xüsusiyyətlər
9. Yanlış davranışlar
10. Dinlər
11. Canlılar aləmi
İngilis dili 1. Greetings
2. Family
3. Numbers
4. Animals
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Saitlərin yazılışı
2. Samitlərin yazılışı - b,c,d,g
3. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi
4. Sadə və düzəltmə sözlər
5. Şəkilçilərin yazılışı
6. İsim. Konkret və mücərrəd. Xüsusi və ümumi
7. Söz və söz birləşməsi
8. k,t,p,q - samitlərinin yazılışı
9. Sifət
10. Mürəkkəb sözlər
Riyaziyyat 1. Üçrəqəmli ədədlər və yazılış forması
2. Ədədlərin müqayisəsi və sıralama
3. Yuvarlaqlaşdırma
4. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması
5. Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması
6. 6 və 7-yə vurma
7. 8, 9, 10-a vurma
8. 2, 3, 4 və 5-ə bölmə
9. 6-ya və 7-yə bölmə
10. Məchulun tapılması
Məntiq 1. Şifrəli əməllər
2. Şəkil-rəqəm əlaqəsi
3. Cədvəllər
4. Qruplaşdırma
5. Şəkil
Həyat bilgisi 1. Canlılar və cansızlar aləmi
2. Canlılar və həyat
3. Torpaq
4. Ətraf mühitin qorunması
5. Heyvanların qruplaşdırılması
6. Ailə və kollektiv
7. Ünsiyyət mədəniyyəti
8. Başqa mədəniyyətlərə münasibət
9. Müsbət və mənfi xüsusiyyətlərimiz
İngilis dili 1. Days of the week
2. Parts of the body
3. Professions
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. Frazeoloji birləşmə
2. Sözlərin düzgün yazılışı
3. Qoşasamitlə bitən təkhecalı sözlər
4. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı
5. Qoşasamitli sözün yazılışı
6. İsim. İsmin hallanması
7. Sifət. Sifətin dərəcələri
8. Zərf
9. İşarə əvəzliyi
10. İsmi və feili birləşmə
11. Cümlə üzvləri. Mübtəda və xəbər
12. Feili xəbər və ismi xəbər
13. İkinci dərəcəli üzvlər
14. Durğu işarələri
Riyaziyyat 1. Çoxrəqəmli ədədlər
2. Yuvarlaqlaşdırma
3. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması
4. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması və bölünməsi
5. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması və bölünməsi
6. Tənlik
7. Çevrə
8. Koordinat şəbəkəsi
9. Bucaq
10. Ədədi ifadələr
11. Dəyişəni olan ifadələr
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Şifrəli əməllər
4. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
5. Ardıcıllıq
Həyat bilgisi 1. Orqanlarımız
2. Bitkilərin həyatımızda rolu
3. İnsan və mikroorqanizmlər
4. Sağlamlığımızın qayğısına qalaq
5. Ailənin cəmiyyətdə rolu
6. Cəmiyyətdə ünsiyyətin rolu
İngilis dili 1. Numbers
2. Month of the Year
3. Times of Day
   
Fənn V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
Riyaziyyat 1. Hasili təxminetmə
2. Qisməti təxminetmə
3. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
4. Kəsrlər və bölmə əməli
5. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər
6. Kəsrlərin müqayisəsi. Qarışıq ədədlərin müqayisəsi
7. Ədədin hissəsinin tapılması
8. Hissəsinə görə ədədin tapılması
9. Qarışıq ədədlər üzərində əməllər
10. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri
11. Onluq kəsrlərin müqayisəsi
12. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
13. Onluq kəsrlərin vurulması və bölünməsi
14. Bölünənin sonuna sıfır əlavə etmə
Məntiq 1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr
4. Cədvəllər, Şəkil-ədəd əlaqəsi
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi
7. Tərəzilər
İngilis dili 1. To be
2. Present simple
3. Uncountable nouns
4. Vocabulary
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili Nitq hissələri: İsim
1. İsmin quruluşca növləri
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri
8. Sifətin mənaca növləri
9, Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması
Riyaziyyat 1. Müxtəlif kəsrlərin müqayisəsi
2. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
3. Qarşılıqlı tərs ədədlər
4. Hissəsinə görə ədədin tapılması
5. Nisbət
6. Ən kiçik ortaq bölən
7. Qarışıq ədədlərin vurulması
8. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
9. Tənasüb
10. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Mütənasiblik
11. Tərs mütənasib kəmiyyətlər
12. Miqyas
13. Faizinə görə ədədin tapılması
14. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi
15. Ədəd oxu. Əks ədədlər. Tam ədədlər
16. Ədədin modulu (mütləq qiymət)
17. Tam ədədlərin müqayisəsi
Məntiq 1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr
4. Cədvəllər, Şəkil-ədəd əlaqəsi
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi
7. Tərəzilər
İngilis dili 1. İrregular verbs
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
         2. Feilin qrammatik məna növləri
         3. Təsdiq və inkar feillər
         4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
         5. Feilin şəkilləri
        6. Feilin təsriflənməyən forması. Məsdər
Riyaziyyat 1. Dövri onluq kəsrlər
2. Rasional ədədlərin müqayisəsi
3. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
4. Rasional ədədlər üzərində əməllər və xassələri
5. Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu
6. Perpendikulyar və mail
7. Parçanın orta perpendikulyarı
8. İki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsində alınan bucaqlar
9. Uyğun tərəfləri paralel və ya perpendikulyar olan bucaqlar
10. Birhədlilər və onların müqayisəsi
11. Birhədlilərin nisbəti
12. Çoxhədli və onun standart şəkli
13. Birhədlilərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi
14. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
Məntiq 1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr
4. Cədvəllər, Şəkil-ədəd əlaqəsi
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi
7. Tərəzilər
İngilis dili 1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. İrregular verbs
6. Plural nouns
7. Vocabulary
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
Riyaziyyat
1. Həqiqi ədədlər. Ədədlərin təsnifatı. Həqiqi ədədlər və ədəd oxu. 
    Təqribi kvadrat kök.
2.                         funksiyaları
3. Hesabi kvadrat kökün xassələrinin tətbiqi. Məxrəcin irrasionallıqdan
    azad edilməsi
4. Tam üstlü qüvvət. Mənfi tam üstlü qüvvət. Ədədin standart şəkli
5. Pifaqor teoreminin tətbiqi
6. Kvadrat tənliklər. Natamam kvadrat tənliklər
7. Kvadrat tənliklərin vuruqlara ayırma üsulu ilə həlli
8. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
9. Viyet teoremi
10. Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər. Kvadrat tənliklərin tətbiqi ilə
      məsələ həlli
11. Dördbucaqlılar. Dördbucaqlının daxili və xarici bucağı
12. Paraleloqram. Paraleloqramın növləri 
Məntiq 1. Verbal (Anaqram-Analogiya)
2. Ardıcıllıqlar
3. Şifrələr
4. Cədvəllər, Şəkil-ədəd əlaqəsi
5. Riyazi Məntiq Məsələləri
6. Ədəd-rəqəm məsələsi
7. Tərəzilər
İngilis dili 1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect/Past


Предмет 2023-2024 учебный год
I класс
Русский язык  1. Буквы
2. Гласные буквы
3. Согласные буквы
4. Слоги
Математика 1. Признак предмета
2. Числа (до 10)
3. Сравнение чисел
4. Сложение (до 10)
5. Вычитание (до 10)
Логика 1. Таблицы
2. Последовательность
3. Группировка
4. Картинки 
Познание мира  1. Моя школа
2. Моя семья
3. Моя страна
4. Я азербайджанец
5. Части тела
6. Как содержать своё тело в чистоте
7. Здоровое питание
8. Языки
9. Религии
   
Предмет II класс
Русский язык  1. Речь
2. Алфавит
3. Звуки речи
4. Слог
5. Ударение
6. Текст
7. Безударные гласные 
Математика 1. Повторное сложение и вычитание
2. Умножение
3. Чётные и нечётные числа
4. Линия, угол
5. Многоугольники
6. Грань, ребро, вершина
7. Сложение двузначного числа с однозначным
8. Сложение двузначных чисел
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Семья
2. Транспорт
3. Школьные правила
4. Отрицательные качества
5. Положительные качества
6. Религии
Английский язык  1. What`s your name?
2. How old are you?
3. What is it?
   
Предмет III класс
Русский язык  1. Алфавит
2. Части речи
3. Словосочетание
4. Предложение
5. Главные и второстепенные члены предложения
6. Нераспространенные и распространенные предложения
7. Корень. Однокоренные слова.
8. Окончание
9. Приставки и суффиксы
10. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне
Математика 1. Трёхзначные числа
2. Сложение трёхзначных чисел
3. Вычитание трёхзначных чисел
4. Умножение
5. Деление
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Семья и коллектив
2. Культура общения
3. Положительные и отрицательные качества
4. Узнаём о религиях
5. Наше государство
6. Наши права
7. Наш бюджет
8. Наши органы чувств
9. Географические объекты
10. Составление плана
11. Дорожные знаки
12. Правила пользования транспортом
Английский язык  1. What day is it?
2. Hi. How are you?
3. What’s your name?
4. How do you spell “Lucy”?
5. I (don’t) have brown hair. Do you have… ?
   
Предмет IV класс
Русский язык  1. Фразеологизм
2. Однородные члены предложения
3. Главные и второстепенные члены предложения
4. Части речи
5. Имя существительное
6. Склонение имён существительных
7. Число имён существительных
8. Безударные окончания имён существительных
Математика 1. Числовые выражения
2. Уравнение
3. Умножение на двузначное и на трёхзначное число
4. Деление двузначного числа на двузначное число
5. Деление многозначного числа на двузначное число
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Наши органы
2. Роль растений в нашей жизни
3. Роль животных в нашей жизни
4. Человек и микроорганизмы
5. Факторы, влияющие на человека
6. Позаботимся о здоровье
7. Влияние природных факторов на живые организмы
8. Защита окружающей среды
Английский язык 1 What time is it?
2 What time do you eat breakfast?
   
Предмет V класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Орфография
6. Фразеология
7. Существительное 
Математика 1. Натуральные числа
2. Обыкновенные дроби
3. Сравнение обыкновенных дробей
4. Неправильные дроби
5. Смешанные дроби
6. Нахождение части от числа
7. Нахождение числа по его части
8. Десятичные дроби
9. Сравнение десятичных дробей
10. Сложение и вычитание обыкновенных и десятичных дробей
11. Умножение десятичных дробей
Логика  1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами
Английский язык  1. To be
2. Present simple
3. Uncountable nouns
4. Vocabulary
   
Предмет VI класс
Русский язык Повторение изиченного в 5-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное 
Математика 1. Обыкновенные и десятичные дроби
2. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
3. Нахождение части от числа и числа по его части
4. Отношение
5. Пропорция
6. Процент
7. Целые числа
8. Положительные и отрицательные числа
9. Противоположные числа
10. Модуль числа
11. Сравнение целых чисел
12. Сложение и вычитание целых чисел
13. Сложение и вычитание отрицательных чисел
14. Сложение и вычитание чисел с разными знаками
Логика 1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами
Английский язык 1. İrregular verbs
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
   
Предмет VII класс
Русский язык   Повторение изученного в 6-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9.  Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие
14. Наречие 
Математика 1. Рациональные числа
2. Переодические десятичные дроби
3. Сравнение рациональных чисел
4. Действия над рациональными числами
5. Параллельность и перпендикулярность
6. Признаки параллельности прямых
7. Одночлены и многочлены
8. Одночлен и произведение одночленов
9. Отношение одночленов
10. Возведение произведения и отношения одночлена в степень
11. Многочлен и его стандартный вид
12. Сложение и вычитание многочленов
13. Умножение одночлена на многочлен
14. Умножение многочлена на многочлен
Логика 1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами
Английский язык 1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. İrregular verbs
6. Plural nouns
7. Vocabulary
   
Предмет VIII класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9. Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие
14. Наречие
15. Предлог. Союз. Частица
16. Словосочетание
17. Простое и сложное предложение
18. Главные члены предложения и второстипенные члены предложения 
Математика 1. Квадратные корни
2. Действительные числа
3. Теорема Пифагора
4. Квадратные уравнения. Приведённые квадратные уравнения
5. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения
6. Теорема Виета
7. Четырёхугольники
8. Внутренние и внешние углы четырёхугольника
9. Параллелограмм
10. Частные виды параллелограмма
11. Средняя линия треугольника
12. Трапеция
13. Средняя линия трапеции
Логика 1. Вербальный (анаграмма-аналогия)
2. Последовательности
3. Пароли
4. Таблицы
5. Задачи математической логики
6. Отличие между цифрами и числами
Английский язык 1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect/Past Simple