MSİ - 5 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 5 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
18.02.2024
I sinif
Azərbaycan dili 1. Yaxınmənalı sözlər
2. Əksmənalı sözlər
3. Şəxs adları həmişə böyük hərflə yazılır.
4. Ad bildirən sözlər
5. Əlamət bildirən sözlər
6. Hərəkət bildirən sözlər
7. Say bildirən sözlər
8. Sait. Samit
9. Heca
Riyaziyyat 1. Məchulun tapılması
2. 20-yə qədər sayma
3. İrəli-geri sayma
4. Onluq və təklik
5. Məsələ həlli
6. Ədədlərin müqayisəsi
7. Sıralama
8. Üçbucaq, dairə, kvadrat, düzbucaqlı
9. Fəza fiqurları
10. Tam, yarı
11. Ədədlərin toplanması
12. 10-a tamamlamaqla toplama
Məntiq 1. Şəkil-rəqəm əlaqəsi
2. Şifrəli əməllər
3. Cədvəl
4. Qruplaşdırma
5. Ardıcıllıq
Həyat bilgisi 1. Dillər
2. Dinlər
3. Mən və yoldaşlarım
4. Evdəki əşyalarımız
5. Əşyalar nədən hazırlanır.
6. Sağlam qidalanma
7. İntizam
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Cümlənin genişləndirilməsi
2. -çı, -çi, -çu, -çü hissəcikləri
3. Gözlə görünən və görünməyən varlıqlar
4. Cümlənin əsası
5. Ad bildirən sözlər
6. Əlamət bildirən sözlər
7. Əksmənalı sözlər
8. Ahəng qanunu
9. Səs
10. Heca
11. -lar, -lər hissəciyi
Riyaziyyat 1. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması
2. İkirəqəmli ədədlərin toplanması
3. Məsələ
4. Üçtoplananlı ifadələr
5. İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması
6. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması
7. Toplama və çıxmanın əlaqəsi
8. Mötərizəli ifadələr
Məntiq 1. Cədvəl
2. Şəkil
3. Qruplaşdırma
4. Şifrəli əməllər
5. Şifrələr
6. Ardıcıllıq
7. Şəkil-rəqəm əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Canlılar aləmi
2. Cansızlar
3. Canlılara lazım olanlar
4. Fəsillər
5. Suyun dövranı
6. Coğrafi obyektlər
7. Üfüq
8. Dinlər
9. Yol hərəkəti qaydaları
İngilis dili 1. Greetings
2. Family
3. Numbers
4. Animals
5. Toys
6. Colours
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Mürəkkəb sözlər
2. Mürəkkəb sözlərin yazılışı
3. Xüsusi isimlərin yaranması
4. Sözün sonunda "K" samitinin yazılışı
5. Sözün sonunda "Q" samitinin yazılışı
6. İsim
7. Sifət
8. Sadə və düzəltmə sözlər
9. Xüsusi və ümumi isim
10. Mürəkkəb sözlərdə eyni sözün təkrarı
11. Cümlənin məqsədə görə növü
Riyaziyyat 1. Əməllər ardıcıllığı
2. Dəyişəni olan ifadələr
3. Tənlik
4. Kəsişən və paralel düz xətlər
5. Müstəvi fiqurlar
6. Simmetriya və yerdəyişmə
7. Fəza fiqurları
8. Müstəvi və fəza fiqurlarının əlaqəsi
9. Yuvarlaqlaşdırma
10. Məsələ həlli
11. Bölmə
12. Vurma
Məntiq 1. Cədvəllər
2. Qruplaşdırma
3. Şəkil-rəqəm əlaqəsi
4. Ardıcıllıq
5. Şifrəli əməllər
6. Şifrələr
Həyat bilgisi 1. Ünsiyyət mədəniyyəti
2. Mənfi və müsbət xüsusiyyətlərimiz
3. Dinləri tanıyaq
4. Dövlətimiz
5. Hüquqlarımız
6. Ünsiyyət mədəniyyəti
7. Canlılar və cansızlar aləmi
İngilis dili 1. Days of the week
2. Parts of the body
3. Professions
4. What do you want to be?
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. Məcaz-fikrin təsirli ifadə vasitəsi
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Qoşma
4. O, bu əvəzliklərindən sonra vergül
5. Defis işarəsi
6. İsmin hallanması
7. Qoşasaitli sözlər
8. Feili və ismi xəbər
9. Frazeoloji birləşmə
10. İkinci dərəcəli üzvlər
11. Sifət. Sifətin dərəcələri
12. Mübtəda və xəbər
13. İşarə əvəzliyi
Riyaziyyat 1. Həndəsi ornamentlər
2. Fəza fiqurunun açılışı
3. Fiqurların müxtəlif tərəfdən görünüşü
4. Bərabər kəsrlər
5. Kəsrlərin müqayisəsi
6. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
7. Qarışıq ədədlər
8. Məsələ
9. Bucaq
10. Tənlik
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Şifrəli əməllər
3. Şifrələr
4. Cədvəllər  
5. Ardıcıllıq
6. Şəkil-rəqəm əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Dövlət büdcəsi
2. Hüquqlarımız
3. Dövlət orqanları
4. Mənəvi borc
5. Dini dəyərlər
6. Bitkilərin həyatımızda rolu
7. Ətraf mühitin qorunması
8. Cəmiyyətdə ünsiyyətin rolu
İngilis dili 1. Numbers
2. Month of the Year
3. Times of Day
4. Sports
5. Present Continuous 
   
Fənn V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
4. Frazeoloji birləşmələr
5. Çoxmənalı sözlər
6. Omonimlər
7. Sinonimlər
8. Antonimlər
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi
2. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
3. Ədədin bölənləri
4. Kəsrlərin müqayisəsi
5. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
6. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması
7. Onluq kəsrlərin vurulması
8. Ədədin hissəsi (onluq kəsrlər)
9. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi
10. Hissəsinə görə ədədin tapılması (onluq kəsrlə)
11. Müstəvi, düz xətt, şüa, bucaqlar
12. Dörd bucaqlılar
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
İngilis dili 1. To be
2. Present simple
3. Uncountable nouns
4. Many-much-a lot of
5. Some
6. Would you like?
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili Nitq hissələri: İsim
1. İsmin quruluşca növləri
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri
8. Sifətin mənaca növləri
9, Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması
10. Sifət və sayların isimləşməsi
11. Əvəzlik və onun məna növləri
12. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi
Riyaziyyat 1. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
2. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması
3. Hissəsinə görə ədədin tapılması
4. Nisbət. Tənasüb
5. Ədədin verilən ədədlərlə düz və tərs mütənasib hissələrə bölünməsi
6. Faiz. Faizinə görə ədədin tapılması
7. Kəmiyyətlərin dəyişməsinin faizlə ifadəsi
8. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması
9. Tam ədədlərin vurulması, bölünməsi
10. İki sonlu çoxluğun fərqi
11. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması
12. Oxşar toplananların islahı
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
İngilis dili 1. Irregular verbs
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
7. Should
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
          2. Feilin qrammatik məna növləri
          3. Təsdiq və inkar feillər
          4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
          5. Feilin şəkilləri
          6. Feilin təsriflənməyən forması.
               Məsdər. Feili sifət. Feili bağlama 
           7. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma. Bağlayıcı 
Riyaziyyat 1. Hadisənin ehtimalı
2. Dövri onluq kəsrlər
3. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
4. Rasional ədədlər üzərində əməllər və xassələri
5. İki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlar
6. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar
7. Birhədlilərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi
8. Çoxhədli və onun standart şəkli
9. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
10. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
11. Üçbucağın elementləri: Tənbölən. Median. Hündürlük
12. İkihədlilərin kvadrata yüksəldilməsi
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
6. Tərəzilər
İngilis dili 1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. Past Continuous time clause with when and while
6. Alternative questions
7. Irregular verbs
8. Plural nouns
9. Vocabulary
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
4. Cümlə üzvləri: Mübtəda. Xəbər
Riyaziyyat
       
   
 
     
1. Həqiqi ədədlər. Ədədlərin təsnifatı. Təqribi kvadrat kök
2.                         funksiyaları
3. Hesabi kvadrat kökün xassələrinin tətbiqi. Məxrəcin irrasionallıqdan
    azad edilməsi
4. Tam üstlü qüvvət. Mənfi tam üstlü qüvvət. Ədədin standart şəkli
5. Pifaqor teoreminin tətbiqi
6. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
7. Viyet teoremi
8. Dördbucaqlılar. Onların daxili və xarici bucaqları
9. Üçbucağın orta xətti
10. Trapesiya. Trapesiyanın orta xətti
11. Rasional cəbri kəsrlərin ixtisarı
12. Rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi
13. Rasional ifadələr üzərində əməllər
14.         funksiyası
15. Paraleloqramın sahəsi
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
6. Tərəzilər
İngilis dili 1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect / Past Simple
Предмет "2023-2024 учебный год 
I класс"
Русский язык "1. Буквы 
2. Слог
3. Мягкие и твёрдые согласные 
4. Парные согласные "
Математика "1. Треугольник
2. Круг. Квадрат 
3. Пространственные фигуры
4. Целое, половина "
Логика "1. Таблицы 
2. Последовательность 
3. Группировка
4. Картинки "
Познание мира "1. Я и мои товарищи
2. Наши вещи в доме
3. Из чего сделаны вещи "
 
Предмет II класс
Русский язык "1. Предложение по цели высказывания 
2. Части речи
3. Имя существительное "
Математика "1. Вычитание однозначного числа из двузначного
2. Вычитание двузначных чисел
3. Выражения со скобками "
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Мир живых существ
2. Мир неживой природы 
3. Услловия, необходимые"
Английский язык "1. What is it
    Is it a doll 
   Yes, it is / No, it isn't
2. What colour is it, it's red 
3. What is it?"
 
Предмет III класс
Русский язык "1. Удвоенные согласные 
2. Разделительный ь и ъ знаки 
3. Части речи 
4. Местоимение "
Математика "1. Пересекающиеся и параллельные прямые
2. Плоские фигуры
3. Симметрия и перемещение 
4. Пространственные фигуры
5. Выражение с переменными
6. Уравнения "
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Наше государство 
2. Наши права 
3. Наш бюджет "
Английский язык "1. They aren't nurses. They're teachers.
    He's a pilot. He isn't a vet.
2. What do you want to be?
    I (don't) want to be a dancer."
 
Предмет IV класс
Русский язык "1. Существительное 
2. Имя прилагательное 
3. Падеж имён прилагательных
4. Безударные окончания прилагательных 
5. Множественное число прилагательных 
6. Местоимение "
Математика "1. Угол.  Градусная мера угла
2. Развёртка пространственных фигур
3. Равные дроби
4. Сравнение дробей 
5. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
6. Смешанные числа"
Логика "1. Последовательность
2. Связь числа и изображения 
3. Группировка"
Познание мира "1. Наши духовные ценности 
2. Моральный долг
3. Религиозные ценности "
Английский язык "I'm (not) playing football.
We're (not) playing volleyball.
He's listening to music.
They're doing homework."
 
Предмет V класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Графика 
3. Лексика
4. Морфемика 
5. Орфография 
6. Фразеология 
7. Синтаксис
8. Пунктуация  "
Математика "1. Натуральные числа
2. Обыкновенные и десятичные дроби
3. Округление натуральных чисел и десятичных дробей
4. Плоскость, прямая, луч. Углы
5. Периметр и площадь четырёхугольников
6. Треугольники
7. Решение задач. Модель ""целая часть"""
Логика "1. Пароли
2. Последовательности
3. Операторы
4. Таблицы"
Английский язык "1. To be
2. Present simple 
3. Uncountable nouns
4. Many-much-a lot of
5. Some
6. Would you like?"
 
Предмет VI класс
Русский язык "Повторение изиченного в 5-ом классе
1. Фонетика
2. Графика 
3. Лексика
4. Морфемика 
5. Словообразование 
6. Орфография 
7. Фразеология 
8. Существительное 
9. Глагол "
Математика "1. Натуральные числа
2. Обыкновенные и десятичные дроби
3. Простые и составные числа
4. Отношение. Пропорция. Процент
5. Задачи на проценты
6. Целые числа"
Логика "1. Пароли
2. Последовательности
3. Операторы
4. Таблицы"
Английский язык "1. Irregular verbs 
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
7. Should"
 
Предмет VII класс
Русский язык " Повторение изученного в 6-ом классе 
1. Фонетика
2. Графика 
3. Лексика
4. Морфемика 
5. Словообразование 
6. Орфография 
7. Фразеология 
8. Существительное 
9.  Прилагательное 
10. Числительное 
11. Местоимение 
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие 
14. Наречие "
Математика "1. Рациональные числа
2. Уравнения. Неравенства
3. Проценты
4. Одночлены. Многочлены
5. Треугольники
6. Множества
7. Формулы сокращённого умножения"
Логика "1. Пароли
2. Последовательности
3. Операторы
4. Таблицы
5. Весы "
Английский язык "1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. Past Continuous time clause with when and while
6. Alternative questions
7. Irregular verbs
8. Plural nouns
9. Vocabulary"
 
Предмет VIII класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Графика 
3. Лексика
4. Морфемика 
5. Словообразование 
6. Орфография 
7. Фразеология 
8. Существительное 
9. Прилагательное 
10. Числительное 
11. Местоимение 
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие 
14. Наречие
15. Предлог. Союз. Частица
16. Словосочетание 
17. Простое и сложное предложение 
18. Главные и второстепенные члены предложения 
19. Односоставные предложения"
Математика "1. Квадратные корни.
   Действительные числа
2. Теорема Пифагора
3. Квадратные уравнения
4. Рациональные выражения
5. Треугольники
6. Четырёхугольники
7. Площади фигур"
Логика "1. Пароли
2. Последовательности
3. Операторы 
4. Таблицы
5. Весы "
Английский язык "1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect / Past Simple"