MSİ - 6 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 6 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
17.03.2024
I sinif
Azərbaycan dili 1. Sait, Samit
2. Əksmənalı sözlər
3. Yaxınmənalı sözlər
4. Ad bildirən sözlər
5. Əlamət bildirən sözlər
6. Hərəkət bildirən sözlər
7. Əlifba
8. Yer adlarının yazılışı
9. Heca
10. Say bildirən sözlər
Riyaziyyat 1. Ədədlərin müqayisəsi
2. İrəli- geri sayma
3. Onluq və təklik
4. Məsələ həlli
5. Tam, yarı
6. Ədədlərin toplanması
7. 10-a tamamlamaqla toplama
8. Toplamanın digər üsulları
9. Ədədlərin çıxılması
10. 10-a qədər azaltmaqla çıxmaq 
Məntiq 1. Cədvəllər
2. Qrafiklər
3. Nöqtəli çıxma və toplama
4. Kublar
5. Şifrələr
6. Hərəkət 
Həyat bilgisi 1. Materialların xassələri
2. Əşyaların hərəkəti
3. Bədənimizi necə təmiz saxlayaq
4. Əşyalar nədən hazırlanır
5. Bədən hissələri 
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Cümlənin əsası
2. Hərəkətin təsdiqi və inkarı
3. Ad bildirən sözlər
4. Cümlənin genişləndirilməsi 
5. Ahəng qanunu
6. -lar, -lər hissəciyi
7. Hərəkət bildirən sözlər
8. Gözlə görünən və görünməyən varlıqlar
9. -çı, -çi,-çu, -çü hissəcikləri
10. Əksmənalı sözlər 
Riyaziyyat 1. İkiaddımlı məsələ
2. Vurma
3.  İkiyə və üçə vurma
4. Dördə və beşə vurma
5. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması
6. İkirəqəmli ədədin toplanması 
7. Məsələ
8. İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması
9. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması
10. Mötərizəli ifadələr 
Məntiq 1. Kublar
2. Cədvəllər
3. Şifrəli əməllər
4. Hərəkətlər
5. Şifrələr
6. Şəbəkələr
7. Ardıcıllıq
8. Tərəzilər
9. Nöqtəli toplama və çıxma 
Həyat bilgisi 1. Fəsillər
2. Suyun  dövranı
3. Coğrafi obyektlər
4. Üfüq
5. Uşaq hüquqları
6. Dövlətin əlamətləri 
İngilis dili 1. Greetings
2. Family
3. Numbers
4. Animals
5. Toys
6. Colours
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Mürəkkəb sözlər 
2.  Mürəkkəb sözlərin yazılışı
3. Sözün sonunda "k" samitinin yazılışı
4. Sözün sonunda "q" samitinin yazılışı
5. Xüsusi və ümumi isim 
6. "L" samiti ilə başlayan şəkilçilərin yazılışı 
7. Say . Miqdar və sıra sayı
8. İsim
9. Müəkkəb sözlərdə eyni sözün təkrarı
10. Sadə və düzəltmə sözlər
11. Sifət 
Riyaziyyat 1. Dəyişəni olan ifadələr
2. Tənlik
3. Vurmanın xassələri
4. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması
5. Üçrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması
6. Qalıqlı bölmə
7. Kəsişən və paralel düz xətlər
8. Əməllər ardıcıllığı
9. Məsələ
10. Məchulun tapılması 
Məntiq 1. Tərəzilər
2. Qrafiklər
3. Anaqram
4. Məntiqi mühakimə
5. Analogiya
6. Cədvəllər
7. Şifrəli əməllər
8. Uyğunluq
Həyat bilgisi 1. Büdcəmiz
2. Hüquqlarımız
3. Duyğu orqanlarımız
4. Bitkilərin yayılması
5. Torpaq
6. Dövlətimiz 
İngilis dili 1. Days of the week
2. Parts of the body
3. Professions
4. What do you want to be?
5. Animals 
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. Qoşma
2. Ədat
3. Modal sözlər
4. O, bu əvəzliklərindən sonra vergül
5. İsmin hallanması
6. Frazeoloji birləşmə
7. İkinci dərəcəli üzvlər
8. Mübtəda və xəbər
9. İşarə əvəzliyi
10. Sifət. Sifətin dərəcələri 
Riyaziyyat 1. Onluq kəsrlər
2. Onluq kəsrlərin müqayisəsi
3. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
4. Bərabər kəsrlər
5. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
6. Qarışıq ədədlər
7. Məsələ
8. Bucaq
9. Kəsrlərin müqayisəsi 
Məntiq 1. Cədvəllər
2. Kublar
3. Analogiya
4. Anaqram
5. Şifrələr
6. Məntiqi mühakimə
7. Şifrəli əməllər 
Həyat bilgisi 1. Pullar
2. Fövqəlada hallar və nişanlar
3. Fövqəlada hallarda davranış qaydaları
4. Planın çəkilməsi
5. İlk tibbi yardım
6. Dövlət orqanları 
İngilis dili 1. Numbers
2. Month of the Year
3. Times of Day
4. Sports
5. Present Continuous 
   
Fənn V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
4. Frazeoloji birləşmələr
5. Çoxmənalı sözlər
6. Omonimlər
7. Sinonimlər
8. Antonimlər
9.   Kök və şəkilçi
10.  İsim
11.  Sifət 
Riyaziyyat 1. Mövqeli və mövqesiz say sistemleri
2. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli
3. Tənliklər
4. Ədədin bölənləri
5. Adi kəsrlər üzərində əməllər
6. Onluq kəsrlər üzərində əməllər
7. Nöqtə, düz xətt, parça, şüa, müstəvi
8. Üçbucaqlar
9. Çevrə, dairə
10. Perimetr
11. Kvadrat və düzbucaqlının sahəsinin hesablanması
12. Ədədin faizinin hesablanması.
13. Dəyişənli ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi
Məntiq 1. Verbal(anaqram)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Operatorlar
6. Şifrələr
7. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. To be
2. Present simple
3. Uncountable nouns
4. Many-much-a lot of
5. Some
6. Would you like?
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili Nitq hissələri: İsim
1. İsmin quruluşca növləri
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri
8. Sifətin mənaca növləri
9, Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması
10. Sifət və sayların isimləşməsi
11. Əvəzlik və onun məna növləri
12. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi
13. Feil, Feilin quruluşca növləri 
Riyaziyyat 1. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
2. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
3. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
4. Tənasüb
5. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər
6. Faizə aid məsələlər
7. Tam ədədlər üzərində əməllər
8. Əməllər sırası
9. Tənliklər
10. Bərabərsizlik
11. Düzbucaqlı koordinat sistemi
12. Düz və tərs mütənasib asılılıq
13. Funksiya
14. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Irregular verbs
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
7. Should
8. Modal verbs 
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
          2. Feilin qrammatik məna növləri
          3. Təsdiq və inkar feillər
          4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
          5. Feilin şəkilləri
          6. Feilin təsriflənməyən forması.
               Məsdər. Feili sifət. Feili bağlama 
           7. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma. Bağlayıcı
8. Köməkçi nitq hissələri : Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi 
Riyaziyyat 1. Hadisənin ehtimalı
2. Rasional ədədlər üzərində əməllər və xassələri
3. İki düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan bucaqlar
4. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar
5. Birhədlilərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi
6. Çoxhədlinin vuruqlara ayrilması
7. Üçbucağın elementləri:tənbölən median,hündürlük
8. İkihədlinin kvadratı düsturlarindan istifadə edərək üçhədlinin vuruqlara ayrılması
9. İkihədlinin kuba yüksəldilməsi
10. Müxtəsər vurma düsturlarınin tətbiqi
11. Xətti funksiyası
12. Xətti funksiyaların qrafiklərinin qarşılıqlı vəziyyəti
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. Past Continuous time clause with when and while
6. Alternative questions
7. Irregular verbs
8. Plural nouns
9. Vocabulary
10.Tag questions 
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
4. Cümlə üzvləri: Mübtəda. Xəbər
5. Əlavə
6. Həmcins üzvlər 
Riyaziyyat 1. Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər
2. Pifaqor teoremi
3. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu
4. Viyet teoremi
5. Kvadrat tənliklərin tətbiqi ilə məsələ həlli
6. Dördbucaqlılar
7. Rasional ifadələr
8. Sahə aksiomları, fiqurların sahəsi
9. Rasional tənliklər
10. Nisbət, tənasüb, miqyas
11. Oxşar dördbucaqlılar, oxşar üçbucaqlar
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ədədi Ardıcıllıqlar
3. Cədvəllər
4. Kublar
5. Şəkillər arasında əlaqə
6. Ədəd şəkil əlaqələri
7. Qeyri-aşkar operatorlar
8. Şifrələr
9. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect / Past Simple
6. Modal verbs
Предмет 2023-2024 учебный год
I класс
Русский язык  1. Алфавит
2. Слог
3. Мягкие и твёрдые согласные
4. Парные согласные 
Математика 1. Сложение чисел
2. Сложение чисел в пределах 20
3. Вычитание чисел
4. Вычитание чисел в пределах 20
Логика 1. Таблицы
2. Последовательность
3. Группировка
4. Картинки 
Познание мира  1. Свойства материалов
2. Перемещение предметов
3. Бытовое оборудование в нашем доме 
   
Предмет II класс
Русский язык  1. Имя существительное
2. Одушевлённые и неодушевлённые существительные
3. Собственные и нарицательные имена существительные
4. Единственное и множественное число имён существительных
Математика 1. Связь сложения и вычитания
2. Выражения со скобками
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Права детей
2. Признаки государства
3. Деньги
4. Бюджет
5. Здоровая жизнь
6. Меры предосторожности 
Английский язык  1. The cat is under the table
2. The ball is in the box
3. Where`s my backpack?
4. It`s on the chair
   
Предмет III класс
Русский язык  1. Удвоенные согласные
2. Разделительный ь и ъ знаки
3. Части речи
4. Местоимение 
Математика 1. Деление с остатком
2. Деление двузначного числа на однозначное число
3. Деление трёхзначного числа на одназначное число
4. Другие способы умножения и деления
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Наши органы чувств
2. Географические объекты
3. Составление плана
4. Дорожные знаки
5. Правила пользования транспортом
Английский язык  1. A lion has four legs
2. A bat doesn't have arms
3. They (don't) have big teeth
    It has / doesn't have big ears
4. Is it fast? No, it isn't
5. Are they big? Yes, they are
   
Предмет IV класс
Русский язык  1. Имя прилагательное
    Правописание родовых окончаний имён прилагательных
2. Определение падежей имён прилагательных
3. Безударные падежные окончания имён прилагательных
4. Правописание безударных окончаний имён прилагательных
5. Склонение имён прилагательных во множественном числе
6. Местоимение
    Правописание местоимений с предлогами
7. Изменение глаголов
Математика 1. Равные дроби
2. Сравнение дробей
3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
4. Смешанные числа
5. Десятичные дроби
6. Сравнение десятичных дробей
7. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Логика 1. Последовательность
2. Связь числа и изображения
3. Группировка
Познание мира  1. Моральный долг
2. Религиозные ценности
3. Государсвенные органы
4. Наши права
Английский язык 1. What are you doing
    I`m (not) riding a bike
2. We`re (not) running
3. What`s he doing? He`s washing the dishes
4. What are they doing? They`re sweeping
   
Предмет V класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Орфография
6. Фразеология
7. Синтаксис
8. Пунктуация 
9. Морфология
10. Имя существительное 
Математика 1. Натуральные числа и действия над ними
2. Обыкновенные и десятичные дроби
3. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
4. Нахождение части от числа
5. Основные понятия геометрии
6. Отрезок, прямая и  луч
7. Углы
8. Четырехугольники
9. Окружность и круг
10. Периметр
11. Площадь квадрата и прямоугольника
Логика  1. Вербальный (анаграмма)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык  1. To be
2. Present simple
3. Uncountable nouns
4. Many-much-a lot of
5. Some
6. Would you like?
   
Предмет VI класс
Русский язык Повторение изиченного в 5-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9. Глагол
10. Прилагательное 
Математика 1. Обыкновенные и десятичные дроби
2. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
3. Нахождение части от числа и числа по его части
4. Отношение, пропорция, процент
5. Целые числа
6. Модуль числа
7. Математическое выражение
8. Раскрытие скобок
9. Вынесение общего множителя за скобки
10. Приведение подобных слагаемых
11. Уравнение
12. Неравенство
13. Параллельные и перпендикулярные прямые
14. Смежные и вертикальные углы
Логика 1. Вербальный (анаграмма и аналогия)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Числовые соединения изображений
6. Неочевидные операторы
7. Пароли
8. Операции по счету
Английский язык 1. Irregular verbs
2. Present simple
3. Past simple
4. Adjective
5. Vocabulary
6. There is (are)
7. Should
8. Modal verbs 
   
Предмет VII класс
Русский язык   Повторение изученного в 6-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9.  Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие
14. Наречие
15. Служебные части речи
16. Предлог как части речи 
Математика 1. Рациональные числа
2. Переодические десятичные дроби
3. Действия над рациональными числами
4. Параллельность и перпендикулярность
5. Одночлены и многочлены
6. Действия над одночленами и многочленами
7. Треугольники
8. Стороны и углы треугольника
9. Биссектриса, медиана и высота треугольника
10. Формулы сокращённого умножения
11. Возведение двучлена в квадрат
12. Разность квадратов двух выражений
13. Куб двучлена
14. Сумма и разность кубов двух выражений
15. Применение формул сокращённого умножения
Логика 1. Вербальный (анаграмма и аналогия)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Числовые соединения изображений
6. Неочевидные операторы
7. Пароли
8. Операции по счету
Английский язык 1. Adjective (ed or ing)
2. Too/enough
3. Used to
4. Past simple
5. Past Continuous time clause with when and while
6. Alternative questions
7. Irregular verbs
8. Plural nouns
9. Vocabulary
10.Tag questions 
   
Предмет VIII класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9. Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Причастие. Деепричастие
14. Наречие
15. Предлог. Союз. Частица
16. Словосочетание
17. Простое и сложное предложение
18. Главные и второстепенные члены предложения
19. Односоставные предложения
20. Определённо личные и неопределённо личные предложения
21. Обобщённо личные предложения
22. Назывные предложения  и безличные предложения
23. Однородные члены предложения
Математика 1. Квадратные корни
2. Действительные числа
3. Теорема Пифагора
4. Квадратные уравнения. Приведённые квадратные уравнения
5. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения
6. Теорема Виета
7. Четырёхугольники
8. Внутренние и внешние углы четырёхугольника
9. Рациональные выражения
10. Действия над рациональными выражениями
Логика 1. Вербальный (анаграмма и аналогия)
2. Числовые последовательности
3. Таблицы
4. Кубики
5. Связь между изображениями
6. Числовые соединения изображений
7. Неочевидные операторы
8. Пароли
9. Операции по счету
Английский язык 1. Quantifiers
2. Neither, Either, Both, All
3. Adjective
4. Preposition
5. Present Perfect / Past Simple
6. Modal verbs