MSI 4 Blok İmtahanı Mövzuları

Qrup Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-4 Blok AZ
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
14. Tənliklər sistemi. Qurma məsələləri
15. Çoxluqlar ( Diaqram, moda, median, ən böyük fərq, ehtimal). Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
17. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
18. Hərəkər. Simmetriya. Oxşarlıq
19. Funksiyalar və qrafiklər 
Fizika 1. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli hərəkət
2. Elastiklik və sürtünmə qüvvəsi
3. Statikanın əsasları
4. İmpuls
5. Enerjinin saxlanması qanunu
6. Mexaniki iş və güc
7. Aerostatika
8. Aerohidrodinamika.
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışı
2. Atomun qruluşu. Dövri qanun. Dövri sistem
3. Maddə miqdarı. Mol
4. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı, istilik effekti
5. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Tarazlıq
7. Məhlullar
8. Elektrolitik dissosiyasiya, Elektroliz, hidroliz
9. Oksidlər. Əsaslar. Turşular
10. Hidrogen, Oksigen
11. Halogenlər
İnformatika 1. Informasiya ve informasiya prosesləri
2. Say sistemləri
3. Informasiyanın kodlaşdırılması ve miqdarının ölçülməsi
4. Modelləşdirmə
5. Kompüterin aparat təminatı
6. Kompüterin proqram təminatı
7. Əməliyyat sistemi
8. Mətnlərin emalı
9. Elektron cədvəllər
10. Verilənlər bazası
11. Alqoritm
12. Python proqramlaşdırma dili. Sabit vı dəyişən kəmiyyətlər. Verilənlərin daxil və xaric edilməsi.
13. Şərt operatoru. Ədədlər üzərində əməllər
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
14. Tənliklər sistemi. Qurma məsələləri
15. Çoxluqlar ( Diaqram, moda, median, ən böyük fərq, ehtimal). Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
17. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
18. Hərəkər. Simmetriya. Oxşarlıq
19. Funksiyalar və qrafiklər 
Coğrafiya 1. Avropanın və Asiyanın relyefi. Fiziki və kontur xəritə üzərində iş.
2. Şimali və Cənubi Amerikanın relyefi. Fiziki və kontur xəritə üzərində iş.
3. Afrika.Fiziki və kontur xəritə üzərində iş. Avstraliya, Antraktidanın relyefi.
4. Azərbaycanın relyefi. Endogen və ekzogen relyef formaları.
5. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Süxurlar.
6. Azərbaycanın faydalı qazıntıları.
7. Atmosferin quruluşu. Havanın temperaturu. Məsələ həlli.
8. Atmosfer təzyiqi. Külək. Siklon və antisiklon. Məsələ həlli.
9. Atmosferdə su. Mütləq və nisbi rütubətlilik. Yağıntılar. Məsələ həlli. Hava kütlələri. İqlim qurşaqları.
10. Materiklərin iqlimi. Azərbaycanın iqlimi. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu.
11. Azərbaycana daxil olan hava kütlələri. İqlim tipləri.
Tarix 1. İbtidai icma quruluşu.
2. Atropatena və Albaniya
3. Azərbaycan Sasanilərin tərkibində
4. Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibində
5. IX-XI əsr feodal dövlətləri
6. Səlcuq dövləti
7. Elədənizlər dövləti
8. Azərbaycana monqolların yürüşləri
9. Hülakilər dövləti
10. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövləti
11.  Səfəvi dövləti, Azərbayacn XVIII əsrin I yarısında, Azərbaycan  XVIII əsrin 30-40-cı illərində
12. Qədim Şərq
13.  Qədim Yunanıstan və Roma
14. Erkən orta əsrlər türk dövlətləri
15. Böyük Səlcuq imperatorluğu
16. Monqol və Qızıl Ordu dövləti
17. Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövləti
18. Osmanlı imperatorluğu. XIII-XVI əsr
19. Teymur imperatorluğu, Xristian kilsəsi. Xaç yürüşləri
20. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə Almaniya. Avropada reformasiya, İngiltərə brujua inqilabı
III Azərbaycan dili 1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. 2. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
Terminlər. Etimologiya
3. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
4. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
5. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
6. Əvəzlik. Məna növləri
7. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
8. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
9. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.
10. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida
11. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
12. Sintaktik əlaqələr.
13. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər.
14. Həmcins üzvlər
15. Əlavə
16. Xitab. Ara sözlər.
17. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri.
18. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri.
Tarix 1. İbtidai icma quruluşu.
2. Atropatena və Albaniya
3. Azərbaycan Sasanilərin tərkibində
4. Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibində
5. IX-XI əsr feodal dövlətləri
6. Səlcuq dövləti
7. Elədənizlər dövləti
8. Azərbaycana monqolların yürüşləri
9. Hülakilər dövləti
10. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövləti
11.  Səfəvi dövləti, Azərbayacn XVIII əsrin I yarısında, Azərbaycan  XVIII əsrin 30-40-cı illərində
12. Qədim Şərq
13.  Qədim Yunanıstan və Roma
14. Erkən orta əsrlər türk dövlətləri
15. Böyük Səlcuq imperatorluğu
16. Monqol və Qızıl Ordu dövləti
17. Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövləti
18. Osmanlı imperatorluğu. XIII-XVI əsr
19. Teymur imperatorluğu, Xristian kilsəsi. Xaç yürüşləri
20. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə Almaniya. Avropada reformasiya, İngiltərə brujua inqilabı
Ədəbiyyat 1. Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirində vəznlər
2. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii əsərin dili. Bədii gülüş.
3. Bədii əsərin quruluşu. Süjet və kompozisiya.Bədii yaradıcılıq metodu.
4. Şifahi xalq ədəbiyyatı.Aşıq yaradıcıllığı. “Xan sarayı” əfsanəsi ,“Cahargah” əfsanəsi “Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı.
5. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ə.Xaqani “Gənclər nəsihət” əsəri,
6. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlü Uruz bəyin dustaq olduğu boy”
7. “İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. N. Gəncəvi “İskəndərnamə” poeması
8. N.Gəncəvi “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı” məzmun hekayələri.
9. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. İ.Nəsimi  “Sığmazam” qəzəli
10. Ş.İ.Xətai “Dəhnamə” poeması və “Bahariyyə” hissəsi.
11. M.Füzuli “Söz qəzəli”.”Məni candan usandırdı” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
12. Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi” qolu, “Durna teli” qolu, “Koroğlu” ilə “Bolu bəy” “Həmzənin qır atı qaçırması” qolu.
13. M.P.Vaqif. “Hayıf ki, yoxdur” qoşması. “Pəri” qoşması. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü. A.Bakıxanov  “Hikmətin fəziləti”
14. M.F.Axundzadə “Hekayəti –müsyo Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah caduküni-məhşur” komediyası.
15. M.F.Axundzadə  “Aldanmış kəvazib” povesti.
16. Q.Zakir “Durnalar”, “Badi-səbaa, mənim dərdi-dilimi” qoşmaları. A.Ələsgər. “Dağlar” rədifli qoşmaları.
17. S.Ə.Şirvani. “Qafqaz müsəlmanlərına xitab” şeiri. “Guş qıl” müxəmməsi. N.Vəzirov. “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi.
18. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrü S.S Axundov “Nurəddin” hekayəsi.Ə.Haqverdiyev  “Bomba” novellası. M.Hadi “Türkün nəğməsi” şeiri. A.Şaiq “Anabacı” hekayəsi.
19. C.Məmmədquluzadə. “Qurbanəli bəy” hekayəsi.
20. C.Məmmədquluzadə. “Anamın kitabı”  tədqikomediyası .
21. M.Ə.Sabir. “Əkinçi” və “Neylərdin, ilahi?!” satiraları
22. H.Cavid “Ana” əsəri. “İblis” faciəsi
IV Biologiya 1. Ali toxundu bitkilər. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. Örtülütoxumlular şöbəsi. İkiləpətilər sinfi
2. Örtülütoxumlular şöbəsi. Birləpəlilər sinfi
3. Bakteriyalar. Göbəbkksr. Şibyələr
4. Birhüceyrəlilər yanmaləml Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi.
Bağırsaqboşluqlular tipi
5. Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi
6. Həlqəvi qurdlar tipi. Molyusklar tipi
7. Buğum ayaqlı lar tipi
8. Xordaklar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi, Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar
9. Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Sürünənlər sinfi
10. Quşlar sinfi
11. Məməlilər sinfi
12. Biologiya elmi və insan orqanizmi
13. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlər. Sinir sistemi
14. Dayaq-hərəkət aparatı
Fizika 1. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli hərəkət
2. Elastiklik və sürtünmə qüvvəsi
3. Statikanın əsasları
4. İmpuls
5. Enerjinin saxlanması qanunu
6. Mexaniki iş və güc
7. Aerostatika
8. Aerohidrodinamika.
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışı
2. Atomun qruluşu. Dövri qanun. Dövri sistem
3. Maddə miqdarı. Mol
4. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı, istilik effekti
5. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Tarazlıq
7. Məhlullar
8. Elektrolitik dissosiyasiya, Elektroliz, hidroliz
9. Oksidlər. Əsaslar. Turşular
10. Hidrogen, Oksigen
11. Halogenlər
     
     
     
Qrup Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-4 Blok AZ
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışı
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
15. Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
17. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
18. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
19. Çoxluqlar
20. Vektorlar. Kordinatlar metodu
21. Funksiyalar və qrafiklər
22. Fəzada düz xətlər və müstəvilər
23. Triqonometrik funksiyalar
24. Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi
25. Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremləri
26. Triqonometrik tənliklər
27. Üstlü və loqarifmik funksiyalar
28. Ardıcıllığın və funksiyanın limiti
29. Törəmə və tətbiqləri
30. İbtidai funksiya və inteqral
31. Kompleks ədədlər
32. Birləşmələr nəzəriyyəsi və statistika
33. Fırlanma cisimləri
34. Üstlü, loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər 
Fizika 1. Elektrostatika
2. Elektrik yükü və elektrik sahəsi
3. Elektrik tutumu
4. Sabit cərəyan qanunları
5. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı
6. Maqnit sahəsi
7. Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti
8. Elektromaqnit induksiya
9. Maqnit sahəsinin enerjisi
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışı
2. Atomun qruluşu. Dövri qanun. Dövri sistem
3. Maddə miqdarı. Mol
4. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı, istilik effekti
5. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Tarazlıq
7. Məhlullar
8. Elektrolitik dissosiyasiya, Elektroliz, hidroliz
9. Oksidlər. Əsaslar. Turşular
10. Hidrogen, Oksigen
11. Halogenlər
12. Kükürd
13. Azot
14. Fosfor
15. IV A qrup elementləri. Karbon. Silisium
16. Qələvi metallar
17. Natrium. Kalium. Kalsium. Alminium
18. Mis. Sink. Xrom. Dəmir.
19. Alkanlar
20. Alken. Alkadien 
İnformatika 1. Informasiya və informasiya prosesləri
2. Say sistemləri
3. Informasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi
4. Modelləşdirmə
5. Kompüterin aparat təminatı
6. Komputerin proqram teminati
7. Əməliyyat sistemi
8. Mətnlərin emalı
9. Elektron cədvəllər
10. Verilənlər bazası
11. Alqoritm
12. Python proqramlaşdırma dili
13. Kompüter şəbəkələri
14. Internet
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışı
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
15. Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
17. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
18. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
19. Çoxluqlar
20. Vektorlar. Kordinatlar metodu
21. Funksiyalar və qrafiklər
22. Fəzada düz xətlər və müstəvilər
23. Triqonometrik funksiyalar
24. Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi
25. Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremləri
26. Triqonometrik tənliklər
27. Üstlü və loqarifmik funksiyalar
28. Ardıcıllığın və funksiyanın limiti
29. Törəmə və tətbiqləri
30. İbtidai funksiya və inteqral
31. Kompleks ədədlər
32. Birləşmələr nəzəriyyəsi və statistika
33. Fırlanma cisimləri
34. Üstlü, loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər 
Coğrafiya 1. Quru suları. Çaylar.Məsələ həlli.
2. Göllər. Yeraltı sular. Bataqlıqlar, buzlaqlar.Materiklərin daxili suları.
3. Azərbaycanın daxili suları.Çaylar,Göllər.Su anbarları.Suvarma kanalları.Xəzər dənizi.
4. Biosfer. Torpaq. Coğrafi təbəqə. Təbii zonalar.
5. Materiklərin bioloji ehtiyatları.Azərbaycanın torpaq bitki örtüyü.
6. Azərbaycanın landşaftları.Qoruqlar,milli parklar,yasaqlıqlar.
7. Azərbaycanın fiziki-coğrafi rayonlaşması. Fiziki-coğrafi rayonların təhlili.
8. Qədim və müasir sivilizasiyalar.Siyasi xəritə. Ölkələrin əhalisinin sayına,sahəsinə, coğrafi mövqeyinə görə qruplaşdırılması.İEÖ və İEOÖ lər.İnsanın inkiıaf indeksi(İİİ)
9. Dövlətlərin idarəetmə forması,inzibati ərazi quruluşu.Beynəlxalq təşkilatlar.
Müasir dünyanın "iqtisadi güc "mərkəzləri.Azərbaycanın siyasi-inzibati bölgüsü.
10. Təbii ehtiyatlar.Mineral,su,torpaq,bioloji,aqroiqlim  ehtiyatları.Azərbaycanın
təbii resursları.Təbii ehtiyatlarla təminatlıq.Dünya əhalisinin təbii artımı.Demoqrafiq keçid
11. Əhali miqrasiyası.Etnos və etnogenoz.Əhalinin irqi,milli,yaş,cins,dini tərkibi.
Dil ailələri.Əmək ehtiyatları.Məskunlaşma.Şəhər və kənd məskunlaşa formaları.
12. Azərbaycan əhalisi . Əhalinin hesablanma məsələləri
13. Dünya iqtisadiyyatı.İstehsalın təşkili .Mülkiyyət formaları.Davamlı inkişaf, İnvestisiya mühiti.ÜDM və ÜMM.Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr. Azərbaycanın iqtisadi inkişaf mərhələləri.
14. Emaledici sənayenin yerləşmə xüsusiyyətləri.Azərbaycanın sənayesi.
Tarix 1. İbtidai icma quruluşu.
2. Atropatena və Albaniya, Azərbaycan Sasanilərin tərkibində
3. Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibində
4. IX-XI əsr feodal dövlətləri
5. Səlcuq dövləti
6. Elədənizlər dövləti
7. Azərbaycana monqolların yürüşləri
8. Hülakilər dövləti,Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövləti
9.  Səfəvi dövləti, Azərbayacn XVIII əsrin I yarısında
10. Azərbaycan  XVIII əsrin 30-40-cı illərində
11. Azərbaycan xanlıqları
12. Rus-Qacar müharibələri
13. Müstəmləkə rejminin yaradılması və möhkəmləndirilməsi
14. XlX əsrin 40-cı illərində keçirilmiş islahatlar
15. Brujua islahatları, Neft sənayesi və sənayenin digər sahələri
16. Qədim Şərq
17. Qədim Yunanıstan və Roma
18. Erkən orta əsrlər türk dövlətləri
19. Böyük Səlcuq imperatorluğu, Monqol və Qızıl Ordu dövləti,
20. Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövləti.
21. Osmanlı imperatorluğu. XIII-XVI əsr. Teymur imperatorluğu
22. Xristian kilsəsi. Xaç yürüşləri
23. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə
24. Almaniya, Avropada reformasiya,İngiltərə brujua inqilabı
25. İngiltərə XIX-XX əsrlərin əvvəllərində. Fransa XIX-XX əsrin əvvəllərində. Rusiya XVII-XX əsrlərdə, ABŞ XVII-XX əsrlərdə
26. I Dunya müharibəsi. Veresal-Vaşinqton sistemi
III Azərbaycan dili 1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. Etimologiya
3. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
4. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
5. Əvəzlik. Məna növləri. Mətn üzərində iş
6. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər.
7. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
8. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
9. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.
10. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida
11. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
12. Sintaktik əlaqələr.
13. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər.
14. Həmcins üzvlər
15. Əlavə
16. Xitab. Ara sözlər.
17. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlənin quruluşca növləri. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Mətn üzərində iş
18. Mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlə
19. Tabeli mürəkkəb cümlə
20. Sintaktik təhlil.
21. Vasitəsiz nitq. Vasitəli nitq. Durğu işarələri. Mətn üzərində iş.
22. Dil, yazı və onun növləri
23. Ədəbi dilin normaları
24. Funksional üslublar.Fərdi üslub
25. Mətn üzərində iş

Tarix 1. İbtidai icma quruluşu.
2. Atropatena və Albaniya, Azərbaycan Sasanilərin tərkibində
3. Azərbaycan Ərəb Xilafətinin tərkibində
4. IX-XI əsr feodal dövlətləri
5. Səlcuq dövləti
6. Elədənizlər dövləti
7. Azərbaycana monqolların yürüşləri
8. Hülakilər dövləti,Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövləti
9.  Səfəvi dövləti, Azərbayacn XVIII əsrin I yarısında
10. Azərbaycan  XVIII əsrin 30-40-cı illərində
11. Azərbaycan xanlıqları
12. Rus-Qacar müharibələri
13. Müstəmləkə rejminin yaradılması və möhkəmləndirilməsi
14. XlX əsrin 40-cı illərində keçirilmiş islahatlar
15. Brujua islahatları, Neft sənayesi və sənayenin digər sahələri
16. Milli demokratik hərəkat, Ümumrusiya müsəlmanlarının qurultayları və dumalar
17. Şimali Azərbaycan birinci dünya müharibəsi illərində, Fevral inqilabı, AXC
18. Qədim Şərq
19. Qədim Yunanıstan və Roma
20. Erkən orta əsrlər türk dövlətləri
21. Böyük Səlcuq imperatorluğu, Monqol və Qızıl Ordu dövləti,
22. Dehli sultanlığı. Böyük Moğol dövləti.
23. Osmanlı imperatorluğu. XIII-XVI əsr. Teymur imperatorluğu
24. Xristian kilsəsi. Xaç yürüşləri
25. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə
26. Almaniya, Avropada reformasiya,İngiltərə brujua inqilabı
27. İngiltərə XIX-XX əsrlərin əvvəllərində. Fransa XIX-XX əsrin əvvəllərində. Rusiya XVII-XX əsrlərdə, ABŞ XVII-XX əsrlərdə
28. I Dunya müharibəsi. Veresal-Vaşinqton sistemi
Ədəbiyyat 1. Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirində vəznlər.
2. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii əsərin dili. Bədii gülüş.
3. Bədii əsərin quruluşu. Süjet və kompozisiya.Bədii yaradıcılıq metodu.
4. Şifahi xalq ədəbiyyatı.Aşıq yaradıcıllığı. “Xan sarayı” əfsanəsi ,“Cahargah” əfsanəsi , “Ağıllı uşaq” nağılı, “Dərzi şagirdi Əhməd” nağılı.
5.Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ə.Xaqani “Gənclər nəsihət” əsəri,
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı: “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlü Uruz bəyin dustaq olduğu boy”
6. “İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. N. Gəncəvi “İskəndərnamə” poeması. “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı” məzmun hekayələri.
7. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. İ.Nəsimi  “Sığmazam” , Ş.İ.Xətai “Dəhnamə” poeması və “Bahariyyə” hissəsi.
8. M.Füzuli “Söz qəzəli”.”Məni candan usandırdı” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
9. Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi” qolu, “Durna teli” qolu, “Koroğlu” ilə “Bolu bəy” “Həmzənin qır atı qaçırması” qolu.
10. M.P.Vaqif. “Hayıf ki, yoxdur” qoşması. “Pəri” qoşması. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü. A.Bakıxanov  “Hikmətin fəziləti”
11. M.F.Axundzadə “Hekayəti –müsyo Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah caduküni-məhşur” komediyası. “Aldanmış kəvazib” povesti.
12. Q.Zakir “Durnalar”, “Badi-səbaa, mənim dərdi-dilimi” qoşmaları. A.Ələsgər. “Dağlar” rədifli qoşmaları.
13. S.Ə.Şirvani. “Qafqaz müsəlmanlərına xitab” şeiri. “Guş qıl” müxəmməsi. N.Vəzirov. “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi.
14. Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrü S.S Axundov “Nurəddin” hekayəsi.Ə.Haqverdiyev  “Bomba” novellası. M.Hadi “Türkün nəğməsi” şeiri. A.Şaiq “Anabacı” hekayəsi.
15. C.Məmmədquluzadə. “Qurbanəli bəy” hekayəsi. “Anamın kitabı”  tədqikomediyası .
16. M.Ə.Sabir. “Əkinçi” və “Neylərdin, ilahi?!” satiraları. H.Cavid “Ana” əsəri. “İblis” faciəsi
17. Ə.Cavad. “Azərbaycan bayrağına” şeiri. “Səsli qız” poeması.
18. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı. M.Şəhriyar. “Heydər-babaya salam” poeması. “Türkün dili”  şeiri.
19. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. A.İldırım. “Əsir Azərbaycanım” şeiri , M.Müşfiq “Yağış yağarkən”, “Həyat sevgisi” şeiri, S.Rüstəm “Təbrizim” şeiri . M.Seyidzadə “Əqrəb və Çanaqlı bağa” təmsili, M.Hüseyn “Odlu qılınc” əsəri.
20. C.Novruz. “Mən bizim anaları Günəşlə tən tuturam” şeiri. M.İbrahimov. “Azad” hekayəsi və “Gələcək gün” romanı. H.Ziya. “Qarabağda” şeiri , “Kərgədan və qarışqa” təmsili. Ə.Kürçaylı “Vətən” və “Qaranquş” şeiri.
21. C.Cabbarlı. “Ana” şeiri. “Oqtay Eloğlu” faciəsi.
22. S.Vurğun “Azərbaycan” şeiri. “Ananın öyüdü” şeiri.”Vaqif” dramı 
23. R.Rza “Çinar ömrü” şeiri . “Qızılgül olmayaydı” poeması.
24. M.Cəlal “Açıq kitab”romanı . “Bahar” (“Bir gəncin manifesti”). Ə.Məmmədxanlı “Qızıl qönçələr” hekayəsi.
25. Milli mənəvi özünüdərk və istiqlal mərhələsi. İ. Hüseynov “Zəhər” hekayəsi. M.Araz “Azərbaycan-dünyam mənim” şeiri, “Əsgər məktubu” şeiri. Ə.Kərim “Qaytar ana borcunu” şeiri
26. Anar “ Keçən ilin son gecəsi”  pyesi. Elçin “Talvar” hekayəsi. S.Əhmədli “Dərs” hekayəsi. Z.Xəlil  “Zeynalabdin” hekayəsi. 
IV Biologiya 1. Seleksiya. Biotexnologiya. Mikrobiologiya
2. Təkamül təlimi
3. Makrotəkamül. Yer üzərində həyatın yaranması
4. İnsanın tarixi inkişafı
5. Epidemologiya
6. Ekologiya. Biosfer
7. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir sistemi. Vəzilər
8. Dayaq-hərəkət aparatı
9. Qan-damar sistemi. Tənəffüs sistemi
10. Həzm sistemi
11. İfrazat sistemi. Cinsiyyət sistemi
12. Duyğu orqanlarımız. Orqanlar sistemlərimizi qoruyaq
13. Ali sinir fəaliyyəti
14. İnsan və onun sağlamlığı. İnsan sağlamlığına ətraf mühitin təsiri
15. Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi. Bağırsaqboşluqlular tipi. Yastı qurdlar tipi. Sap qurdlar tipi
Fizika 1. Elektrostatika
2. Elektrik yükü və elektrik sahəsi
3. Elektrik tutumu
4. Sabit cərəyan qanunları
5. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı
6. Maqnit sahəsi
7. Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti
8. Elektromaqnit induksiya
9. Maqnit sahəsinin enerjisi
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışı
2. Atomun qruluşu. Dövri qanun. Dövri sistem
3. Maddə miqdarı. Mol
4. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı, istilik effekti
5. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Tarazlıq
7. Məhlullar
8. Elektrolitik dissosiyasiya, Elektroliz, hidroliz
9. Oksidlər. Əsaslar. Turşular
10. Hidrogen, Oksigen
11. Halogenlər
12. Kükürd
13. Azot
14. Fosfor
15. IV A qrup elementləri. Karbon. Silisium
16. Qələvi metallar
17. Natrium. Kalium. Kalsium. Alminium
18. Mis. Sink. Xrom. Dəmir.
19. Alkanlar
20. Alken. Alkadien