MSİ - 7 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 7 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
21.04.2024
I sinif
Azərbaycan dili 1. Əlifba
2. Şəxs adları həmişə böyüklə yazılır.
3. Ad bildirən sözlər
4. Hərəkət bildirən sözlər
5. Əlamət bildirən sözlər
6. Heca
7. Sait. Samit
8. Cümlə
9. Cümlənin növləri
10. Say bildirən sözlər
11. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlər
Riyaziyyat 1. Tam. Yarı
2. Ədədlərin çıxılması
3. 10-a tamamlamaqla toplama
4. 10-a qədər azaltmaqla çıxma
5. Məsələ həlli
6. 100-ə qədər sayma
7. Onluq və təklik
8. Üçbucaq. Dairə. Kvadrat
9. Ədədlərin müqayisəsi
10. Məchulun tapılması
Məntiq 1. Hərəkətlər
2. Şifrə
3. Cədvəl
4. Şəbəkə
5. Nöqtəli çıxma və toplama
6. Tərəzilər
7. Şifrəli əməllər
8. Qruplaşdırma
9. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. İntizam
2. Dinlər
3. Sağlam qidalanma
4. Ətrafı necə öyrənirik
5. Səs hardan gəlir
6. Evimizdəki avadanlıqlar
7. Materialların xassələri
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Sait. Samit
2. Hərəkətin təsdiqi və inkarı
3. Cümlənin əsası
4. Sözün izahı
5. Ahəng qanunu
6. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
7. Ad bildirən sözlər
8. Əksmənalı sözlər
9. Heca
10. Hərəkətin zamanı
11. -lar, -lər çoxluq bildirən hissəcik
12. -çı, -çi, -çu, -çü hissəcikləri
Riyaziyyat 1. Mötərizəli ifadələr
2. İkiaddımlı məsələlər
3. İkirəqəmli ədədlərin fərqi
4. Vurma
5. Bölmə
6. 500-ə qədər sayma
7. Məsələ həlli
8. Tək və cüt ədədlər
9. Üz, til və təpə
10. Çoxbucaqlı
11. Üçtoplananlı ifadələr
Məntiq 1. Cədvəl
2. Ardıcıllıq
3. Şifrəli əməllər
4. Tərəzilər
5. Qrafiklər
6. Şəbəkələr
7. Kublar
8. Şifrələr
9. Nöqtəli çıxma və toplama
Həyat bilgisi 1. Canlılar aləmi
2. Dövlətin əlamətləri
3. Pullar
4. Kollektiv
5. Yanlış davranışlar
6. Yaxşı xüsusiyyətlər
7. Ailə
8. Ətraf mühit
İngilis dili 1. Number
2. School Supplies
3. Animals
4. Toys
5. Colours
6. Part of the Rooms
7. Hiking
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Say
2. Sayın yazılış formaları
3. Şəxs əvəzliyi
4. Bağlayıcıların növləri
5. Bağlayıcıların bir-birini əvəz etməsi
6. Mürəkkəb cümlədə vergül və bağlayıcılar
7. Mürəkkəb cümlə
8. Köməkçi sözlər
9. Söz sonunda "Q" samitinin yazılışı
10. Sadə və düzəltmə sözlər
11. Sözün tərkibi
12. Sözlərdə saitlərin yazılışı
13. Əksmənalı və yaxınmənalı sözlər
14. İsim. Feil
Riyaziyyat 1. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması
2. Qalıqlı bölmə
3. Üçrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi
4. Kəsr
5. Ədədin hissəsi
6. Kəsrlərin müqayisəsi
7. Dördrəqəmli ədədlər
8. Pullarla hesablamalar
9. Simmetriya
10. Məsələ həlli
11. Tənlik
12. Dəyişəni olan ifadələr
13. Əməllər ardıcıllığı
14. Məchulun tapılması
Məntiq 1. Tərəzilər
2. Ardıcıllıq
3. Anaqram
4. Analogiya
5. Şifrəli əməllər
6. Uyğunluq
7. Məntiqi mühakimə
8. Cədvəllər
9. Qruplaşdırma
Həyat bilgisi 1. Heyvanların qruplaşdırılması
2. Torpaq
3. Dövlətimiz
4. Büdcəmiz
5. Duyğu orqanlarımız
6. Planın çəkilməsi
7. Yol nişanları
8. Hüquqlarımız
İngilis dili 1. Days of the Week
2. Part of the Body
3. Professions
4. Animals
5. Adjectives
6. School subjects
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. İsim
2. Sual əvəzlikləri. Şəxs əvəzlikləri
3. Omonimlər və çoxmənalı sözlər
4. Şəxsə və zamana görə dəyişməyən feillər
5. Mürəkkəb feillər
6. Sinonim. Antonim
7. Sözlərin qrammatik mənasının müəyyənləşdirilməsi
8. Modal sözlər
9. Ədat. Qoşma
10. Zərf
11. Cümlə üzvləri
12. Qoşasaitli sözlər
Riyaziyyat 1. Pullar və onluq kəsrlər
2. Pullarla hesablamalar
3. Dəyişən və dəyişməyən xərclər
4. Uzunluq
5. Yuvarlaqlaşdırma
6. Ədədi ifadələr
7. Dəyişəni olan ifadələr
8. Çevrə
9. Bucaq. Bucağın ölçülməsi
10. Məsələ həlli
11. Koordinat şəbəkəsi
12. Tənlik
Məntiq 1. Şifrəli əməllər
2. Cədvəllər
3. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
4. Tərəzilər
5. Anaqram
6. Analogiya
7. Məntiqi mühakimə
8. Sıralama və hadisə ardıcıllığı
9. Uyğunluq
Həyat bilgisi 1. Yol hərəkəti qaydaları
2. Coğrafi obyektlər xəritədə
3. Orqanlarımız
4. İnsan və mikroorqanizmlər
5. Ailədə və kollektivdə vəzifələrimiz
6. Dövlət orqanları
7. Dövlət büdcəsi
8. Sağlamlığımızın qayğısına qalaq
İngilis dili 1. Numbers
2. Family
3. Month of the Year
4. Ordinal Numbers
5. Daily Routine
6. Sports at home
7. At the park chores
   
Fənn V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
4. Frazeoloji birləşmələr
5. Çoxmənalı sözlər
6. Omonimlər
7. Sinonimlər
8. Antonimlər
9. Kök və şəkilçi
10. İsim
11. Sifət
12. Feilin məsdər forması
13. Təsdiq və inkar feillər
14. Feilin zamana görə dəyişməsi
Riyaziyyat 1. Mövqeli və mövqesiz say sistemleri
2. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli
3. Tənliklər
4. Ədədin bölənləri
5. Onluq kəsrlər üzərində əməllər
6. Üçbucaqlar
7. Çevrə, dairə
8. Perimetr
9. Ədədin faizinin hesablanması.
10. Dəyişənli ifadələr, onların sadələşdirilməsi
11. Məsələ həlli
12. Asılılıqlar, qrafiklər
13. Fəza fiqurları
Məntiq 1. Verbal (anaqram)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Operatorlar
6. Şifrələr
7. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Noun to be
2. Adverb of
3. Prequency
4. Some/any
5. Adjective
6. Vocabulary
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili Nitq hissələri: İsim
1. İsmin quruluşca növləri
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri
8. Sifətin mənaca növləri
9, Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması
10. Sifət və sayların isimləşməsi
11. Əvəzlik və onun məna növləri
12. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi
13. Feil, Feilin quruluşca növləri
14. Feilin şəkilləri
Riyaziyyat 1. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
2. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
3. Tənasüb
4. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər
5. Faizə aid məsələlər
6. Əməllər sırası
7. Bərabərsizlik
8. Düz və tərs mütənasib asılılıq
9. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar
10. Düz xətlə çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti
11. Qövs. Mərkəzi bucaq
12. Çevrənin uzunluğu
Məntiq 1. Verbal (Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Past Simple (to be)
2. Past Simple
3. Regular, irregular verbs
4. Adjective
5. Should
6. İndefinite Pronoun
7. Vocabulary
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
          2. Feilin qrammatik məna növləri
          3. Təsdiq və inkar feillər
          4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
          5. Feilin şəkilləri
          6. Feilin təsriflənməyən forması.
               Məsdər. Feili sifət. Feili bağlama 
           7. Köməkçi nitq hissələri
8. Köməkçi nitq hissələri : Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi 
Riyaziyyat 1. Hadisənin ehtimalı
2. Dövri onluq kəsr
3. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
4. Rasional ədədlər üzərində əməllər
5. İki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsindən alınan bucaqlar
6. Birhədlilərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi
7. Çoxhədlilər üzərində əməllər
8. Üçbucağın bucaqları və tərəfləri
9. Müxtəsər vurma düsturlarınin tətbiqi
10. İki dəyişənli xətti tənlik və onun qrafiki
11. İki dəyişənli xətti tənliklər sistemi
12. İki dəyişənli xətti sisteminin əvəzetmə üsulu ilə həlli
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Adjective (ed, ing)
2. too/enough
3. to be+adjective
4. Past Continous time clause with when while
5. Alternative question
6. Tag question
7. Zero and First Conditional
8. Vocabulary
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
4. Cümlə üzvləri
5. Əlavə
6. Həmcins üzvlər
7. Xitab, ara sözlər
Riyaziyyat 1. Kvadrat köklər
2. Pifaqor teoremi
3. Kvadrat tənliklərin həlli
4. Dördbucaqlılar
5. Rasional ifadələr
6. Rasional ifadələr üzərində əməllər
7. Sahə aksiomları
8. Rombun sahəsi
9. Rasional tənliklər
10. Nisbət, tənasüb
11. Düzbucaqlı üçbucaqların oxşarlığı
12. Oxşar fiqurların sahəsi
13. Bərabərsizliklər
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ədədi Ardıcıllıqlar
3. Cədvəllər
4. Kublar
5. Şəkillər arasında əlaqə
6. Ədəd şəkil əlaqələri
7. Qeyri-aşkar operatorlar
8. Şifrələr
9. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Present Perfect
2. Past Simple
3. Quantifiers
4. Determiners
5. All, none, both, either, neither
6. Modal verbs
7. Sufinitive
8. Gerund
Предмет 2023-2024 учебный год
I класс
Русский язык  1. Разделительный Ь и Ъ
2. Шипящие согласные
3. Жи-ши, ча-ща, чу-щу
4. Буквосочетания ЧК, ЧН, НЧ, ЩН, НЩ
5. Количество букв и звуков в слове
Математика 1. Числа до 100
2. Десятки и единицы
3. Гяпик-манат
4. Покупка-продажа
5. Длинный, короткий
Логика 1. Последовательность
2. Закономерности
3. Логические примеры
4. Найти лишнее
Познание мира  1.Я и мои товарищи
2. Наши вещи в доме
3. Из чего сделаны вещи
4. Свойства материалов
5. Перемещение предметов
6. Бытовое оборудование в нашем доме 
   
Предмет II класс
Русский язык  1. Число имён существительных
2. Глаголы в единственном и множественном числах
3. Частица НЕ
4. Имя прилагательное.
5. Антонимы, синонимы (существительное, глагол, прилагательное)
Математика 1. Умножение 4 и 5
2. Деление
3. Связь умножения и деления
4. Счёт до 500
5. Сотни, десятки, единицы
Логика 1. Недостающие детали
2. Последовательность
3. Задачи на логику
Познание мира  1. Географические объекты
2. Горизонт
3. Окружающая среда
4. Права детей
5. Признаки государства
Английский язык  1. Number
2. School Supplies
3. Animals
4. Toys
5. Colours
6. Part of the Rooms
7. Hiking
   
Предмет III класс
Русский язык  1. Склонение имён существительных
2. Имя прилагательное
3. Глаголы в начальной форме
4. Глаголы-синонимы
5. Глаголы-антонимы
6. Прямое и переносное значение глаголов
7. Понятие о временных формах глагола
8. Изменение глаголов по числам
9. Текст-описание
10. Текст-рассуждение
Математика 1. Умножение двузначного числа на однозначное число
2. Умножение трёхзначного числа на однозначное число
3. Деление с остатком
4. Деление двузначного числа на однозначное число
5. Деление трёхзначного числа на однозначное число
6. Другие способы умножения и деления
7. Целое и равные части. Дроби
Логика 1. Выбери лишнее
2. Внимательность
3. Задачи на смекалку.
4. Симметрия
5.Загадка
6. Фруктовое Судоку
Познание мира  1. Наши права
2. Наш бюджет
3. Наши органы чувств
4. Географические объекты
5. Составление плана
Английский язык  1. Days of the Week
2. Part of the Body
3. Professions
4. Animals
5. Adjectives
6. School subjects
   
Предмет IV класс
Русский язык  1. Правописание безударных окончаний имён прилагательных
2. Винительный и творительный падежи имен прилагательных
3. Склонение имён прилагательных во множественном  числе
4. Личные местоимения
5. Глагол в неопределенной форме
6. Изменение глагола по временам 
Математика 1. Равныедроби
2. Сравнение дробей
3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
4. Смешанные числа
5. Десятичные дроби
6. Сравнение десятичных дробей
7. Сложение и вычитание десятичных дробей
Логика 1. Закономерность
2. Что тяжелее
3. Таблицы
4. Вид фигур спереди,сзади,сбоку, сверху и снизу
5. Аналогии фигуры
6. Задания на смекалку
Познание мира  1. Религиозные ценности
2. Государственные органы
3. Наши права
4. Государственный бюджет
5. Деньги
Английский язык 1. Numbers
2. Family
3. Month of the Year
4. Ordinal Numbers
5. Daily Routine
6. Sports at home
7. At the park chores
   
Предмет V класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Орфография
6. Фразеология
7. Синтаксис
8. Пунктуация 
9. Морфология
10. Имя существительное
11. Имя прилагательное 
Математика 1. Обыкновенные дроби и действия над ними
2. Десятичные дроби и действия над ними
3. Нахождение части от числа и числа по его части.
4. Проценты
5. Переменные, неравенства
6. Координатная сетка и пара координат
7. Зависимости, графики
8. Углы
9. Четырёхугольники
10. Периметр
11. Площадь квадрата и прямоугольника
12. Пространственные фигуры
13. Куб, свойства и формулы
14. Прямоугольный параллелепипед, свойства и формулы
Логика  1. Вербальный (анаграмма)
2. Преемственность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык  1. Noun to be
2. Adverb of
3. Prequency
4. Some/any
5. Adjective
6. Vocabulary
   
Предмет VI класс
Русский язык Повторение изиченного в 5-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Имя существительное
9. Имя прилагательное
11. Имя числительное
12. Местоимение
Математика 1. Обыкновенные дроби и действия над ними.
2. Десятичные дроби и действия над ними.
3. Нахождение части от числа и числа по его части.
4. Отношение, процент, пропорция.
5. Целые числа и действия над целыми числами.
6. Уравнение.
7. Неравенство.
8. Прямоугольная система координат.
9. Прямо и обратная пропорциональная зависимость.
10. Функция.
11. Смежные и вертикальные углы.
12. Окружность, длина окружности.
13. Дуга, центральный угол
Логика 1. Вербальный (анаграмма)
2. Преемственность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Past Simple (to be)
2. Past Simple
3. Regular, irregular verbs
4. Adjective
5. Should
6. İndefinite Pronoun
7. Vocabulary
   
Предмет VII класс
Русский язык  Повторение изученного в 6-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9.  Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Наречие 
14. Предлог и союз  
Математика 1. Рациональные числа и действия над ними.
2. Степень с натуральным показателем и его свойства.
3. Одночлен и его стандартный вид.
4. Многочлен и его стандартный вид.
5. Медиана, биссектриса и высота треугольника.
6. Формулы сокращённого умножения.
7. Перпендикуляр и наклонная.
8. Тождество, тождественные преобразования.
9. Линейные уравнения с одной и двумя переменными.
10. Система линейных уравнений.
11. Линейная функция.
12. Взаимное расположение графиков линейных функций.
13. Расстояние, время, скорость
Логика 1. Вербальный (анаграмма)
2. Преемственность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Adjective (ed, ing)
2. too/enough
3. to be+adjective
4. Past Continous time clause with when while
5. Alternative question
6. Tag question
7. Zero and First Conditional
8. Vocabulary
   
Предмет VIII класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Морфология
9. Служебные части  речи
10. Словосочетание
11. Простое и сложное предложение
12. Главные и второстепенные члены предложения
13. Односоставные предложения
14. Определённо личные и неопределённо личные предложения
15. Обобщённо личные предложения
16. Назывные предложения  и безличные предложения
17. Однородные члены предложения
18. Предложения с однородными членами
19. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, и пунктуации при них. Неоднородные определения
20. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 
Математика 1. Рациональные выражения и действия над ними.
2. Степень с целым показателем и его свойства.
3. Четырёхугольники, свойства.
4. Внутренние и внешние углы четырёхугольника.
5. Квадратные корни, свойства.
6. Действительные числа.
7. Квадратные уравнения.
8. Теорема Виета.
9. Площади фигур.
10. Рациональные уравнения.
11. Масштаб.
12. Подобие фигур, признаки подобие.
13. Площади подобных фигур.
14. Свойства медиан.
15. Неравенства и свойства неравенств.
Логика 1. Вербальный (анаграмма)
2. Преемственность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Present Perfect
2. Past Simple
3. Quantifiers
4. Determiners
5. All, none, both, either, neither
6. Modal verbs
7. Sufinitive
8. Gerund