MSİ - 8 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 8 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
19.05.2024
I sinif
Azərbaycan dili 1. Əlifba
2. Heca
3. Ad bildirən sözlər
4. Əlamət bildirən sözlər
5. Hərəkət bildirən sözlər
6. Say bildirən sözlər
7. Yaxınmənalı sözlər
8. Əksmənalı sözlər
9. Şəxs adlarının yazılışı
10. Yer adlarının yazılışı
Riyaziyyat 1. Onluq və təklik
2. Qəpik və manat
3. Alış-veriş
4. Uzun, qısa
5. Santimetr
6. Ağır, yüngül
7. Tutum
8. Məsələ həlli
9. İrəli və geri sayma
10. Üçtoplananlı ifadələr
Məntiq 1. Tərəzilər
2. Analogiya
3. Məntiqi mühakimə
4. Kublar
5. Fiqurlar arasında əlaqə
6. Şifrələr
7. Cədvəllər
8. Ardıcıllıq
9. Şifrəli əməllər
10. Qruplaşdırma
Həyat bilgisi 1. Canlı və cansız
2. Fəsillər bizə təsir edir.
3. Mən Azərbaycanlıyam
4. Oxşarlıq və fərqlilik
5. Yaşamaq üçün nə lazımdır?
6. İntizam
7. Evimizdəki avadanlıqlar
8. Məktəbim
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Sözün mənası
2. -ıncı hissəciyi
3. -lı, -li, -lu, -lü hissəcikləri
4. Hərəkətin təsdiqi və inkarı
5. -çı, -çi, -çu, -çü hissəciklər
6. Hərəkətin zamanı
7. Cümlənin genişləndirilməsi
8. Əmr və Nida cümləsi
9. Əksmənalı sözlər
10. Əlamət bildirən sözlər və onun məna növləri
11. Heca. Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi
12. Dodaqlanan və dodaqlanmayan saitlər
13. Qalın və incə saitlər
14. Ad bildirən, hərəkət bildirən sözlər
Riyaziyyat 1. Yüzlük, onluq, təklik
2. Pullar
3. Alış-veriş
4. Uzunluq
5. Kütlə
6. Tutum
7. Məsələ həlli
8. Tək və cüt ədədlər
9. Xətt, bucaq
10. Çoxbucaqlı
11. Ədədlərin müqayisəsi
12. Üç toplananlı ifadələr
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Şifrəli əməllər
3. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
4. Ardıcıllıq
5. Fiqurlar arasında əlaqə
6. Məntiqi mühakimə
7. Kublar
8. Şifrələr
9. Anaqram
10. Cədvəllər
Həyat bilgisi 1. Sağlam həyat
2. Təhlükəli avadanlıq
3. Canlılara lazım olanlar
4. Yol hərəkəti qaydaları
5. Nəzakət qaydaları
6. Ehtiyat tədbirləri
7. Məktəb qaydaları
8. Cansızlar
İngilis dili 1. Number
2. School Supplies
3. Animals
4. Toys
5. Colours
6. Part of the Rooms
7. Hiking
8. Nature
9. Colours
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Feil
2. Sözün həqiqi və məcazi mənası
3. Feilin şəxsə görə dəyişməsi
4. Feilin zamanları
5. Feilin şəxsə və zamana görə dəyişməsi
6. Bağlayıcıların bir-birini əvəz etməsi
7. Sayın yazılış forması
8. Sözlərdə samitlərin yazılışı
9. Bağlayıcıların növləri
10. Sözün tərkibi
11. İki və dörd cür yazılan şəkilçilər
12. Ümumi və xüsusi isimlər
13. Söz və söz birləşməsi
14. Söz ortasında k, t, p, q samitlərin yazılışı
15. Cümlənin məqsədə görə növləri
Riyaziyyat 1. Pullarla hesablamalar
2. Gəlir, xərc, qazanc
3. Uzunluq
4. Perimetr və sahə
5. Məsələ həlli
6. Kütlə
7. Tutum
8. Qalıqlı bölmə
9. Tənlik
10. Yuvarlaqlaşdırma
11. Ədədin yazılış formaları
Məntiq 1. Şifrəli əməllər
2. Cədvəllər
3. Ardıcıllıq
4. Qruplaşdırma
5. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
6. Fiqurlar arasında əlaqə
7. Şifrələr
8. Kublar
Həyat bilgisi 1. Nəqliyyatdan istifadə qaydaları
2. Fövqəladə hallarda davranış qaydaları
3. Təhlükələrdən qorunaq
4. Canlılar və cansızlar aləmi
5. Bitkilərin yayılması
6. Bitkilərin qruplaşdırılması
7. Canlıların qidalanması
İngilis dili 1. Days of the Week
2. Part of the Body
3. Professions
4. Animals
5. Adjectives
6. School subjects
7. School activities
8. Places in town
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. Mürəkkəb adlar və onların yazılışı
2. Termin
3. Sual əvəzlikləri
4. Omonimlər və çoxmənalı sözlər
5. Mürəkkəb feillər
6. Sözlərin qrammatik mənasının müəyyənləşdirilməsi
7. Qoşma
8. Cümlə üzvləri
9. İşarə əvəzliyi
10. Sifət. Sifətin dərəcələri
11. Qoşa saitlə bitən tək hecalı sözlər
Riyaziyyat 1. Uzunluq
2. Həcm
3. Perimetr
4. Sahə
5. Kütlə və tutum
6. Pullarla hesablamalar
7. Məsələ həlli
8. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
9. Tənlik
10. Yuvarlaqlaşdırma
11. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Şifrəli əməllər
3. Ardıcıllıq
4. Cədvəllər
5. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
6. Fiqurlar arasında əlaqə
7. Məntiqi mühakimə
8. Şifrələr
9. Anaqram
10. Kublar
Həyat bilgisi 1. Təbii zonalar
2. Coğrafi obyektlər xəritədə
3. İlk tibbi yardım
4. İnsan sosial varlıq kimi
5. Mənəvi borc
6. Ailənin cəmiyyətdə rolu
7. Bitkilərin həyatımızda rolu
8. Cəmiyyətdə ünsiyyətin rolu
İngilis dili 1. Numbers
2. Family
3. Month of the Year
4. Ordinal Numbers
5. Daily Routine
6. Sports at home
7. At the park chores
8. Clothes
9. At the beach
   
Fənn V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika: 1. Saitlərin növləri
                    2. Samitlərin növləri
                    3. Ahəng qanunu
                    4. Heca və vurğu
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sözün həqiqi və məcazi mənası
4. Frazeoloji birləşmələr
5. Çoxmənalı sözlər
6. Omonimlər
7. Sinonimlər
8. Antonimlər
9. Kök və şəkilçi
10. İsim
11. Sifət
12. Feilin məsdər forması
13. Təsdiq və inkar feillər
14. Feilin zamana görə dəyişməsi
15. Feilin şəxsə görə dəyişməsi
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Tənliklər
3. Adi kəsrlər və bölmə əməli
4. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
5. Onluq kəsrlər üzərində əməllər
6. Hissəsinə görə ədədin tapılması
7. Həndəsi fiqurlar (dördbucaqlı, üçbucaq, çevrə, dairə)
8. Ədədin faizinin hesablanması
9. Dəyişənlər, bərabərsizliklər
10. Fəza fiqurları
11. Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi və həcmi
12. Uzunluq, sahə və həcm vahidləri üzərində qarşılıqlı çevirmələr
13. Çoxluqlar
Məntiq 1. Verbal (anaqram)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Operatorlar
6. Şifrələr
7. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. To be
2. To be in the past
3. Pronoun
4. Adjective
5. Spelling of ing
6. Vocabulary
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili Nitq hissələri: İsim
1. İsmin quruluşca növləri
2. Ümumi və xüsusi isimlər
3. Toplu isimlər
4. İsmin halları
5. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi
6. Xəbərlik şəkilçiləri
7. Sifət: Sifətin quruluşca növləri
8. Sifətin mənaca növləri
9, Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması
10. Sifət və sayların isimləşməsi
11. Əvəzlik və onun məna növləri
12. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi
13. Feil, Feilin quruluşca növləri
14. Feilin şəkilləri
15. Zərf. :Zərfin quruluşca növləri
               Zərfin mənaca növləri
Riyaziyyat 1. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
2. Qarşılıqlı tərs ədədlər
3. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
4. Nisbət. Tənasüb. Faiz
5. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi
6. Əks ədədlər
7. Tam ədədlər üzərində əməllər
8. Tənlik. Bərabərsizlik
9. Düz və tərs mütənasib asılılıqlar
10. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar
11. Çevrənin uzunluğu
12. Dairənin sahəsi
13. Silindrin səthinin sahəsi
Məntiq 1. Verbal (Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Past Simple (to be)
2. Past Simple
3. Regular, irregular verbs
4. Adjective
5. Should
6. İndefinite Pronoun
7. Vocabulary
8. Will,won't
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil: 1. Feilin quruluşca növləri
          2. Feilin qrammatik məna növləri
          3. Təsdiq və inkar feillər
          4. İdi, imiş, isə köməkçi sözlər
          5. Feilin şəkilləri
          6. Feilin təsriflənməyən forması.
               Məsdər. Feili sifət. Feili bağlama 
           7. Köməkçi nitq hissələri
8. Köməkçi nitq hissələri : Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi. Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi
9.  Cümlənin quruluşca növləri
Riyaziyyat 1. Hadisənin ehtimalı
2. Rasional ədədlər üzərində əməllər
3. Düz xətlərin paralellik əlamətləri
4. Birhədlilərin hasili və nisbəti
5. Çoxhədlilər
6. Üçbucağın bucaqları və tərəfləri
7. Müxtəsər vurma düsturları və onların tətbiqi
8. Xətti funksiya
9. İkidəyişənli xətti tənliklər sistemi
10. İkidəyişənli xətti tənliklər sisteminin toplama üsulu ilə həlli
11. Konqruyent üçbucaqlar
12. Üçbucaqların konqruyentliyinin birinci əlaməti
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Adjective (ed, ing)
2. too/enough
3. to be+adjective
4. Past Continous time clause with when while
5. Alternative question
6. Tag question
7. Zero and First Conditional
8. Vocabulary
9. Future plans and arrangments
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri: 1. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz
                               birləşmələrinin növləri
                           2. Mürəkkəb adlar
3. Tabelilik və tabesizlik əlaqəsi
4. Cümlə üzvləri
5. Əlavə
6. Həmcins üzvlər
7. Ümumiləşdirici sözlər
8. Xitab, ara sözlər
Riyaziyyat 1. Kvadrat köklər
2. Pifaqor teoreminin tətbiqi
3. Kvadrat tənliklər
4. Viyet teoremi
5. Dördbucaqlılar. Onların daxili və xarici bucaqları
6. Trapesiya. Trapesiyanın orta xətti
7. Rasional ifadələr üzərində əməllər
8. Fiqurların sahəsi (Paraleloqram, üçbucaq, romb, trapesiya)
9. Rasional tənliklər
10. Fiqurların oxşarlığı. Oxşar fiqurların sahəsi
11. Bərabərsizliklərin xassələri
12. İkiqat bərabərsizliklərin həlli
13. Düzbucaqlı üçbucaq və triqonometrik nisbətlər
14. Triqonometrik eyniliklər
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ədədi Ardıcıllıqlar
3. Cədvəllər
4. Kublar
5. Şəkillər arasında əlaqə
6. Ədəd şəkil əlaqələri
7. Qeyri-aşkar operatorlar
8. Şifrələr
9. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Present Perfect
2. Past Simple
3. Quantifiers
4. Determiners
5. All, none, both, either, neither
6. Modal verbs
7. Infinitive
8. Gerund

Предмет 2023-2024 учебный год
I класс
Русский язык  1. Алфавит
2. Буквы е, ё, ю, я, обозначающие два звука
3. Мягкие и твердые согласные
4. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу
5. Деление слов на слоги
6. Перенос слов
7. Ударные и безударные гласные
8. Парные звонкие и глухие согласные
9. Обозначение парных согласных звуков на конце слова
10. Звуко-буквенный анализ слова
11. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?
12. Имена собственные. Заглавные буквы
13. Слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают?
Математика 1. Счёт до 20
2. Сравнение чисел
3. Треугольник, круг, прямоугольник, квадрат
4. Пространственные фигуры
5. Целое, половина
6. Гяпик-манат
7. Сантиметр
8. Тяжёлый, лёгкий
9. Ёмкость
10. Задачи
11. День, неделя, месяц
12. Часы
13. Таблица, пиктограмма
Логика 1. Зашифрованные примеры
2. Последовательность
3. Таблицы
4. Связь цифр и букв
5. Группировка
6. Весы
7. Анаграммы 
Познание мира  1. Я азербайджанец
2. Части тела
3. Здоровое питание
4. Как мы познаем мир вокруг нас?
5. Откуда доносится звук?
6. Какая сегодня погода?
7. Как влияют на нас времена года?
8. Живое и неживое
9. Что нужно для жизни?
10. Транспортные средства
   
Предмет II класс
Русский язык  1. Текст. Заголовок, тема текста, основная мысль. Типы текстов
2. Ударные и безударные гласные
3. Согласные звуки
4. Двойные гласные е, ё, ю, я
5. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу
6. Буквосочетания чк, чн, нч, щн, рщ
7. Виды предложений по цели высказывания и интонации
8. Имя существительное
9. Глагол
10. Имя прилагательное
11. Прямое и переносное значение слов
12. Фразеологизмы
13. Предлоги
Математика 1. Многоугольники
2. Грань, ребро, вершина
3. Вычитание однозначного числа из двузначного
4. Выражение со скобками
5. Умножение на 2, 3, 4, 5
6. Счёт до 500
7. Деньги
8. Длина
9. Масса
10. Ёмкость
11. Решение задач
12. Повторяющиеся события
13. Часы 
Логика 1. Связь рисунков
2. Весы
3. Анаграммы
4. Группировка
5. Последовательность
6. Задачи на логику
7. Закономерности
Познание мира  1. Режим дня
2. Правила дорожного движения
3. Школьные правила
4. Правила этикета
5. Мир неживой природы
6. Круговорот воды
7. Деньги
8. Бюджет
9. Здоровая жизнь
10. Меры предосторожности
Английский язык  1. Number
2. School Supplies
3. Animals
4. Toys
5. Colours
6. Part of the Rooms
7. Hiking
8. Nature
9. Colours
   
Предмет III класс
Русский язык  1. Части речи
2. Словосочетания
3. Виды предложения по цели высказывания и интонации
4. Главные и второстепенные члены предложения
5. Виды текстов
6. Корень, окончание, приставка, суффикс
7. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне
8. Изменение глаголов по временам
9. Изменение глаголов прошедшего времени по родам
10. "Не" с глаголами
11. Слово. Предложение. Текст
12. Орфограммы в корне слова
13. Обобщение правил о написании безударных гласных
14. Обобщение правил о написании парных согласных 
Математика 1. Сложение и вычитание трёхзначных чисел
2. Умножение и деление
3. Уравнения
4. Пересекающиеся и параллельные прямые
5. Пространственные фигуры
6. Часть от числа
7. Сравнение дробей
8. Четырёхзначные числа
9. Вычисления с деньгами
10. Доход, расход, прибыль
11. Измерения
12. Длина
13. Периметр и площадь
14. Задачи
15. Масса
Логика 1. Весы
2. Закономерности
3. Задачи на логику
4. Группировка
5. Связь между рисунками и цифрами
6. Кубы
7. Аналогия
8. Шифры
9. Соответствия 
Познание мира  1. Живые организмы и жизнь
2. Почва
3. Охрана окружающей среды
4. Культура общения
5. Положительные и отрицательные качества
6. Наши органы чувств
7. Дорожные знаки
8. Правила пользования транспортом
9. Защитимся от опасностей
10. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях
Английский язык  1. Days of the Week
2. Part of the Body
3. Professions
4. Animals
5. Adjectives
6. School subjects
7. School activities
8. Places in town
   
Предмет IV класс
Русский язык  1. Фразеологизмы
2. Однородные члены предложения
3. Склонение, число имён существительных 
4. Определение падежей    имён прилагательных
5. Местоимение
6. Правописание суффикса в глаголах прошедшего времени
7. Спряжение глаголов
8. Употребление мягкого знака в глаголах 2-го лица единственного числа. I и II спряжение глаголов
9. Глаголы-исключения.Правописание глаголов-исключений
10. Имя числительное
Математика 1. Сложение многозначных чисел
2. Деление многозначного числа на однозначное число
3. Простейшие геометрические фигуры. Окружность
4. Смешанные числа
5. Деньги и десятичные дроби
6. Вычисления с деньгами
7. Переменные и постоянные расходы
8. Длина
9. Периметр
10. Площадь
11. Масса и ёмкость
12. Объём
13. Время
Логика 1. Шифры
2. Аналогия
3. Кубы
4. Последовательность
5. Группировка
6. Задачи на логику
7. Соответствия
8. Анаграммы
Познание мира  1. Человек и микроорганизмы
2. Влияние природных факторов на живые организмы
3. Человек - существо общественное
4. Наши духовные ценности
5. Моральный долг
6. Чрезвычайные ситуации и знаки
7. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях
8. Как начертить план
9. Первая медицинская помощь
10. Правила дорожного движения
Английский язык 1. Numbers
2. Family
3. Month of the Year
4. Ordinal Numbers
5. Daily Routine
6. Sports at home
7. At the park chores
8. Clothes
9. At the beach
   
Предмет V класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Орфография
6. Фразеология
7. Синтаксис
8. Пунктуация 
9. Морфология
10. Имя существительное
11. Имя прилагательное
12. Глагол 
Математика 1. Обыкновенные дроби и действия над ними
2. Десятичные дроби и действия над ними
3. Нахождение части от числа и числа по его части
4. Проценты
5. Переменные, неравенства
6. Зависимости, графики
7. Углы
8. Четырёхугольники
9. Периметр
10. Площадь квадрата и прямоугольника
11. Прямоугольный параллелепипед и куб
12. Преобразование единиц длин (площади, объёма)
13. Множества. Подмножества, равные множества
14. Объединение и пересечение множеств
15. Диаграмма Эйлера Венна
Логика  1. Вербальный (анаграмма)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык  1. To be
2. To be in the past
3. Pronoun
4. Adjective
5. Spelling of ing
6. Vocabulary
   
Предмет VI класс
Русский язык Повторение изученного в 5-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Имя существительное
9. Имя прилагательное
11. Имя числительное
12. Местоимение
13. Глагол 
Математика 1. Обыкновенные дроби и действия над ними
2. Десятичные дроби и действия над ними
3. Нахождение части от числа и числа по его части
4. Отношение, процент, пропорция
5. Целые числа и действия над целыми числами
6. Уравнение
7. Неравенство
8. Прямо и обратная пропорциональная зависимость
9. Зависимости, функции
10. Угол
11. Окружность
12. Осевая симметрия
13. Измерения. Площадь. Объём
Логика 1. Вербальный (анаграмма и аналогия)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Неочевидные операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Past Simple (to be)
2. Past Simple
3. Regular, irregular verbs
4. Adjective
5. Should
6. İndefinite Pronoun
7. Vocabulary
8. Will,won't
   
Предмет VII класс
Русский язык  Повторение изученного в 6-ом классе
1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Существительное
9.  Прилагательное
10. Числительное
11. Местоимение
12. Глагол
13. Наречие 
14. Предлог, союз и частица 
Математика 1. Рациональные числа и действия над ними
2. Степень с натуральным показателем и его свойства
3. Одночлен и многочлен
4. Формулы сокращённого умножения
5. Перпендикуляр и наклонная
6. Признаки параллельности прямых
7. Тождество, тождественные преобразования
8. Линейные уравнения с одной и двумя переменными
9. Система линейных уравнений
10. Линейная функция
11. Взаимное расположение графиков линейных функций
12. Расстояние, время, скорость
13. Измерение температуры
14. Неравентсво
15. Конгруэнтность треугольников
16. Стороны и углы треугольника
17. Внешний угол треугольника
Логика 1. Вербальный (анаграмма и аналогия)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Неочевидные операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Adjective (ed, ing)
2. too/enough
3. to be+adjective
4. Past Continous time clause with when while
5. Alternative question
6. Tag question
7. Zero and First Conditional
8. Vocabulary
9. Future plans and arrangments
   
Предмет VIII класс
Русский язык  1. Фонетика
2. Графика
3. Лексика
4. Морфемика
5. Словообразование
6. Орфография
7. Фразеология
8. Морфология
9. Служебные части  речи
10. Словосочетание
11. Простое и сложное предложение
12. Главные и второстепенные члены предложения
13. Односоставные предложения
14. Определённо личные и неопределённо личные предложения
15. Обобщённо личные предложения
16. Назывные предложения  и безличные предложения
17. Однородные члены предложения
18. Предложения с однородными членами
19. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, и пунктуации при них. Неоднородные определения
20. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них
21. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции
Математика 1. Рациональные выражения и действия над ними
2. Степень с целым показателем и его свойства
3. Четырёхугольники
4. Внутренние и внешние углы четырёхугольника
5. Квадратные корни
6. Действительные числа
7. Теорема Пифагора
8. Квадратные уравнения
9. Теорема Виета
10. Площади фигур
11. Рациональные уравнения
12. Подобие фигур, признаки подобие
13. Площади подобных фигур
14. Неравенства
15. Тригонометрические соотношения
Логика 1. Вербальный (анаграмма)
2. Последовательность
3. Кубики
4. Связь между изображениями
5. Операторы
6. Пароли
7. Операции по счету
Английский язык 1. Present Perfect
2. Past Simple
3. Quantifiers
4. Determiners
5. All, none, both, either, neither
6. Modal verbs
7. Infinitive
8. Gerund