MSİ - 9 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

MSİ - 9 1-8 ci Sinif Sınaq İmtahan Mövzuları

Fənn 2023-2024-cü tədris ili 
09.06.2024
I sinif
 
Azərbaycan dili 1. Sait. Samit
2. Heca
3. Əlifba
4. Şəxs və Yer adlarının yazılışı
5. Ad bildirən sözlər
6. Əlamət bildirən sözlər
7. Hərəkət bildirən sözlər
8. Say bildirən sözlər
9. Əksmənalı sözlər
10. Yaxınmənalı  sözlər
11. Cümlə. Cümlənin növləri
12. Sözlərin yazılışı
 
Riyaziyyat 1. Gün, həftə, ay
2. Saat
3. Cədvəl. Piktoqram
4. Üçbucaq, kvadrat, dairə, düzbucaqlı
5. Onluq və təklik
6. Alış-veriş
7. Məsələ həlli
8. Tam, yarı
9. Fəza fiqurlar
10. Ədəd üçlüyü
11. Məchulun tapılması
12. Ədədlərin müqayisəsi
13. Uzunluq
14. Tutum
15. Qəpik, manat
16. Toplama və çıxmanın əlaqəsi
17. Diaqram
 
Məntiq 1. Cədvəllər
2. Kub
3. Şifrlər
4. Hərəkətlər
5. qrafik
6. Fiqurlar arası əlaqə
7. Şifrəli əməllər
8. Şəbəkələr
9. Tərəzi
10. Nöqtəli çıxma və toplama
11. Məntiqi mühakimə
12. Qruplaşdırma
13. Ardıcıllıq
 
Həyat bilgisi 1. Nəqliyyat vasitələri
2. Diqqətli olaq
3. Seldən necə qorunmaq olar?
4. Məktəbim
5. Ölkəm
6. Bədənimiiz necə təmiz saxlayaq?
7. Səs hardan gəlir
8. Sağlam qidalanma
9. dinlər
10. Əşyalar nədən hazırlanır?
11. Əşyaların hərəkəti
12. Materiallar nədən hazırlanır?
13. Evimizdəki avadanlıqlar
14. Mən və yoldaşlarıım
15. Ailəm
16. Ətrafı necə öyrənirik? 
 
     
Fənn II sinif  
Azərbaycan dili 1. Ad bildirən sözlər
2. Hərəkət bildirən sözlər
3. Say bildirən sözlər
4. Əlamət bildirən sözlər
5. Heca. Sözün sətirdən-sətirə keçirilməsi
6. -lı, -li, -lu, -lü hissəciyi
7. Həm böyük, həm kiçik hərflə yazılan sözlər
8.Müraciət bildirən sözlər
9. -ıncı4 hissəciyi
10. Hərəkətin təsdiqi və inkarı
11. Cümlənin əsası. Cümlənin növləri
12. Yaxınmənalı sözlər
13. Əksmənalı sözlər
14. Sait. Samit
15. Ahəng qanunu
16. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri
17. Hərəkətin zamanı
18. -çı, çi, -çu, -çü hissəciyi
 
Riyaziyyat 1. Tək və cüt ədədlər
2. Kütlə
3. Pullar. Alış-veriş
4. Yüzlük, onluq, təklik
5. Tutum
6. Uzunluq
7. Məsələ həlli. İkiaddımlı məsələlər
8. Ədədlərin müqayisəsi
9. Cədvəl, piktoqram, diaqram
10. Saat
11. Vurma, bölmə
12. Mötərizəli ifadələr
13. Üz, til, təpə
14. Xətt, bucaq, Çoxbucaqlı
15. Sıralama
16. Toplama və çıxmanın əlaqəsi
17. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması və toplanması
18. 500-ə qədər sayma
 
Məntiq 1. Şifrəli əməllər
2. Şifrələr
3. Cədvəllər
4. Qruplaşdırma
5. Nöqtəli çıxma və toplama
6. Ardıcıllıq
7. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
8. Uyğunluq
9. Fiqurlar arasında əlaqə
10. qrafiklər
11. Anaqram
12. analogiya
13. Məntiqi mühakimə
 
Həyat bilgisi 1. Ailə
2. Gün rejimi
3. Nəqliyyat vasitələri
4. Cansızlar
5. Fəsillər
6. Suyun dövranı
7. Coğrafi obyektlər
8. Üfüq
9. Uşaq hüquqları
10. Dövlətin əlamətləri
11. Pullar
12. Ehtiyat tədbirləri
13. Qəzalardan müdafiə
14. Yaxşı xüsusiyyətlər. Yanlış davranışlar
15. Nəzakət qaydaları 
 
İngilis dili 1. Greetings/farewells
2. Family
3. Numbers
4. School supplies
5. Animals (wild animals)
6. Toys
7. Colours
8. Parts of the room/house
9. Hiking    
10. Nature 
11. Food (fruit, vegetables)
12. Grammar                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
     
Fənn III sinif  
Azərbaycan dili 1.Sözlərdə saitlərin düzgün yazılışı
2. Sözü tərkibi
3. Sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlər
4. İki və dörd cür yazılan sözlər
5. İsim. Ümumi və xüsusi isimlər
6. Söz, söz birləşməsi və cümlə. Mürəkkəb cümlə
7. Cümlənin məqsədə görə növləri
8. Sifət
9. Mürəkkəb sözlərin yazılışı
10. Söz sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi
11. "L" samiti ilə başlayan şəkilçilərin yazılışı
12. Say. Sayın yazılışı. Miqdar və sıra saylar
13. Köməkçi sözlər. Bağlayıcıların növləri və bir-birini əvəz etməsi
14. Şəxs əvəzliyi
15. Əsas və köməkçi sözlər
16. Feil. Feilin təsdiqi və inkarı
17. Feilin şəxsə və zamana görə dəyişməsi
18. Sözün həqiqi və məcazi mənası 
 
Riyaziyyat 1. Üçrəqəmli ədədlər
2. Ədədlərin müqayisəsi və sıralanması
3. Yuvarlaqlaşdırma
4. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
5. Məsələ həlli
6. Vurma. Bölmə. Qalıqlı bölmə
7. Kəsr. Kəsrlərin müqayisəsi
8. Dördrəqəmli ədədlər
9. Pullarla hesablamalar
10. Saat
11. Xətti diaqram
12. Tutum. Kütlə. Uzunluq
13.Perimetr və sahə
14. Müstəvi fiqurlar. Fəza fiqurları və simmetriya
15. Tənlik
16. Əməllər ardıcıllığı. Məchulun tapılması
 
Məntiq 1. Şifrələr
2.Şifrəli əməllər
3. Cədvəllər
4. Qruplaşdırma
5. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
6. Ardıcıllıq
7. Məntiqi mühakimə
8. qrafiklər
9. Hərəkətlər
10. Anaqram. Analogiya. Uyğunluq
11. Fiqurlar arasında əlaqə 
 
Həyat bilgisi 1. Sağlamlığımız və vərdişlərimiz
2. Qida təklükəsizliyi
3. Büdcəmiz
4. Dövlətimiz
5. Calılar və cansızlar aləmi
6. Hüquqlarımız
7. Dnlər
8. Duyğu orqanlarımız
9. Yol nişanları
10. Bitkilərin yayılması, qruplaşdırılması
11. Başqa mədəniyyətlərə münasibət
12. Müsbət və mənfi xüsusiyyətlərimiz
13. Ünsiyyət mədəniyyəti
14. Ailə və kollektiv
15. Ətraf mühitin qorunması
16. Torpaq
17. Heyvanların qruplaşdırılması 
 
İngilis dili 1. Days of the week
2. Class Instructions
3. Parts of the body /face 
4. Animals
5. Adjectives
6. School supplies
7. School activities
8. Places in town /camp
9. Weather adjectives
10. Season and times of the day
11. Grammar 
 
     
Fənn IV sinif  
Azərbaycan dili 1. Sual və işarə əvəzliyi
2. Termin
3. Sifət. Sifətin dərəcələri
4. Cümlə. Cümlə üzvləri
5. Zərf
6. İsmi və feili birləşmələr
7. Feili xəbər və ismi xəbər
8. O, bu əvəzliklərindən sonra vergül
9. Sözün leksik və qrammatik mənası
10. Qoşma. Ədat. Modal sözlər
11. Mürəkkəb feillər
12. Sinonim. Antonim. Omonim və çoxmənalı sözlər
13. Şəxsə və zamana görə dəyişməyən feillər
14. Orfoqrafiya
15. Nitq hissələri
16 İsim. İsimin hallanması
17. Frazeoloji birləşmə
18. Sözlərin düzgün yazılışı. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı. Qoşa samitli sözlərin yazılışı 
 
Riyaziyyat 1. Bucaq. Bucağın ölçülməsi. Çevrə
2. Koordinat şəbəkəsi
3. Dəyişəni olan ifadələr. Tənlik
4. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
5. Yuvarlaqlaşdırma
6. Məsələ həlli
7. Kəsrlər. Kəsrlərin müqayisəsi
8. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması və çıxılması
9. Uzunluq. Kütlə və tutum. Həcm
10. Perimetr və sahə. Zaman və sürət
11. Cədvəl. Piktoqram
 12. Xətti və dairəvi diaqram
13. Fəza fiqurlarının açılışı
14. İkirəqəmli və üçrəqəmli ədədə vurmaq
15. Müqayisə və sıralama
16. Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin toplanması, çıxılması və müqayisəsi
17.Qarışıq ədədlər 
 
Məntiq 1. Şifrələr
2. Şifrəli əməllər
3. Cədvəllər
4. Qruplaşdırma
5. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
6. Tərəzi
7. Məntiqi mühakimə
8. Ardıcıllıq
9. Anaqram
10. Analogiya
11. Kub
12. Hərəkətlər
13. Nöqtəli çıxma və toplama
14. Fiqurlar arasında əlaqə
 
Həyat bilgisi 1. Orqanlarımız
2. Təbii ehtiyyatlar
3. Təbii zonalar
4. İlk tibbi yardım
5. Yol hərəkət qaydaları
6. Dövlət orqanları
7. Hüquqlarımız
8. Sağlamlığımızın qayğısına qalaq
9. Dini dəyərlər
10. Pullar
11. Fövqəladə hallar və nişanlar
12. Coğrafi obyektlər xəritədə
13. Dövlət büdcəsi
14. Heyvanların həyatımızda rolu
15. İnsan sosial varlıq kimi
16. Ailədə və kollektivdə vəzifələrimiz
17. Mənəvi keyfiyyətlərimiz
 
İngilis dili 1. Cold – weather clothes
2. Possession                                  
3. Morning routines
4. Personal care items                         
5. Work places                                
6. Job duties  
7. Musical instruments
8. Animals (body parts, habitats)       
9. Parts of the body
10. Health problems
11. Countries, nationalities, languages
12. Activities (I do .... / ..... she exercise?)
13. Frequency words
14. Grammar                                                   
 
     
Fənn V sinif  
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Feilin məsdər forması
6. Sözün tərkibi, kök və şəkilçi
 
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər və onlar üzərində əməllər
2. Adi kəsrlər
3. Onluq kəsrlər
4. Həndəsi fiqurlar
5. Faiz
6. Fəza fiqurları
7. Çoxluqlar
8. Statistika və Ehtimal
 
İngilis dili 1. To be                                      
2. Noun                                       
3. There is/are                                    
4. Article                          
5. Adjective                              
6. Adverb        
7. Numeral
8. Pronoun
9. Tenses (Present Simple, Present Continuous)      
10. Question words
 
Məntiq 1. Ardıcıllıq
2. Ədəd-şəkil əlaqələri
3. Operatorlar
4. Tərəzilər
5. Kubların açılması və tamamlanması
6. Cədvəllər
7. Kubların sayılması və tamamlanması
 
     
Fənn VI sinif  
Azərbaycan dili 1. İsim
2. Sifət
3. Say
4. Feilin şəkilləri
5. Zərf
6. Əvəzlik
7. Cümlənin qrammatik əsası
 
Riyaziyyat 1. Aşağı sinifdə keçirilmişlərin təkrarı
2. Adi kəsrlər
3. Tam ədədlər
4. Faiz. Nisbət.Tənasüb
5. Riyazi ifadə. Tənlik. Bərabərsizlik
6. Düzbucaqlı koordinat sistemi. Funksiya
7. Bucaq. Çevrə. Həcm
8. Ölçülər. Sahə. Həcm
9. Statistika və Ehtimal
 
İngilis dili 1. Noun
2. Article
3. Adjective
4. Pronoun 
5. Tenses (Past simple, Future simple)
6. Wh questions in the Past Simple
7. Modal verb            
8. Conjunction       
9. Synonym 
 
Məntiq 1. Ardıcıllıq
2. Ədəd-şəkil əlaqələri
3. Operatorlar
4. Tərəzilər
5. Kubların açılması və tamamlanması
6. Cədvəllər
7. Kubların sayılması və tamamlanması
 
     
Fənn VII sinif  
Azərbaycan dili 1. Feil
2. Köməkçi nitq hissələri (Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida)
 
Riyaziyyat 1. Aşağı sinifdə keçirilmişlərin təkrarı
2. Üçbucaqların konqruyentləri
3. Rasional ədədlər
4. Paralellik. Perpendikulyarlıq
5. Birhədlilər. Çoxhədlilər
6. Üçbucaqlar
7. Müxtəsər vurma düsturları
8. Xətti tənliklər sistemi
9. Funksiya
10. Situasiya məsələləri
 
İngilis dili 1. Noun
2. Article                     
3. Adjective                 
4. Pronoun                   
5. Tenses (Past simple, past continuous)
6. Interrogative sentences
7. Modal verb
8. Conjunction
9. Make up sentence                         
 
Məntiq 1. Ardıcıllıq
2. Ədəd-şəkil əlaqələri
3. Operatorlar
4. Tərəzilər
5. Kubların açılması və tamamlanması
6. Cədvəllər
7. Kubların sayılması və tamamlanması
 
     
Fənn VIII sinif  
Azərbaycan dili 1. Söz birləşmələri
2. Cümlə üzvləri əlaqələr
3. Əlavə
4. Xitab
5. Həmcins üzvlər
 
Riyaziyyat 1. Aşağı sinifdə keçirilmişlərin təkrarı
2. Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər
3. Pifaqor teoremi
4. Kvadrat tənliklər
5. Dördbucaqlılar
6. Rasional ifadələr
7. Fiqurların sahəsi
8. Rasional tənliklər
9. Fiqurların oxşarlığı
10. Bərabərsizliklər
11. Triqonometrik nisbətlər
12. Koordinatlar üsulu
 
İngilis dili 1. Noun
2. Article
3. Adjective
4. Pronoun
5. Tenses
6. Modal verb           
7. Passive Voice     
8. Interrogative sentences 
9. Conjunction
10. Antonym 
 
Məntiq Предмет 2023-2024 учебный год
I класс
  Русский язык  1. Алфавит
2. Гласные и согласные звуки
3. Разделительный Ь и Ъ
4. Сочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши
5. Сочетания чк, чн, нч, щн, нщ
6. Деление слов на слоги. Перенос слов
7. Ударные и безударные гласные
8. Звуко-буквенный разбор слова
9. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?
10. Имена собственные
11. Слова, отвечающие на вопросы что делает? что делают?
12. Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие?
13. Предлоги
14. Предложение. Знаки препинания в конце предложения
15. Виды предложений по интонации
  Математика 1. Числовая ось
2. Выражения с тремя слагаемыми
3. Треугольник, круг, квадрат, прямоугольник
4. Пространственные фигуры
5. Целое, половина
6. Сложение и вычитание до 20
7. Числа до 100
8. Десятки и единицы
9. Гяпик, манат
10. Сантиметр
11. Ёмкость
12. Дни, неделя, месяц
13. Часы
14. Диаграммы
15. Решение задач 
  Логика 1. Кубы
2. Зашифрованные действия
3. Таблицы
4. Последовательность
5. Группы
6. Связь между рисунками и числами
7. Сети
8. Графики
9. Движение
  Познание мира  1. Моя страна
2. Дисциплина
3. Как содержать свое тело в чистоте
4. Языки
5. Религии
6. Свойства материалов
7. Бытовое оборудование
8. Будем внимательны
9. Как защититься от селевых потоков
10. Экстренный вызов 
     
  Предмет II класс
  Русский язык  1. Типы текстов
2. Гласные и согласные звуки
3. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч, нщ, рщ
4. Правописание парных согласных
5. Ударные и безударные гласные
6. Проверочные и проверяемые слова
7. Предложение. Виды предложений
8. Имена существительные
9. Глаголы
10. Имя прилагательное
11. Синонимы, антонимы
12. Фразеологизмы
13. Предлог 
  Математика 1. Геометрические фигуры
2. Сложение и вычитание до 100
3. Выражения со скобками
4. Таблица умножения
5. Умножение и деление
6. Счёт до 500
7. Сотни, десятки, единицы
8. Деньги
9. Масса
10. Ёмкость
11. Часы
12. Таблица, пиктограмма, диаграмма
  Логика 1. Шифры
2. Группы
3. Задачи на логику
4. Соотношения между рисунками и цифрами
5. Последовательности
6. Графики
7. Таблицы
8. Сети
9. Движение
  Познание мира  1. Коллектив
2. Транспорт
3. Школьные правила
4. Отрицательные поступки
5. Религии
6. Географические объекты
7. Признаки государства
8. Меры предосторожности
9. Опасное оборудование
10. Защита от чрезвычайных ситуаций 
  Английский язык  1. Greetings/farewells
2. Family
3. Numbers
4. School supplies
5. Animals (wild animals)
6. Toys
7. Colours
8. Parts of the room/house
9. Hiking    
10. Nature 
11. Food (fruit, vegetables)
12. Grammar                  
     
  Предмет III класс
  Русский язык  1. Гласные и согласные
2. Виды текстов
3. Части слова
4. Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне
5. Проверка безударных гласных в корне
6. Слова с непроизносимыми согласными
7. Местоимение
8. Наречие
9. Имя числительное
10. Имя существительное
11. Имя прилагательное
12. Глагол
  Математика 1. Округление
2. Сложение и вычитание трёхзначных чисел
3. Выражения с переменными
4. Плоские фигуры
5. Умножение и деление трёхзначного числа на однозначное число
6. Деление с остатком
7. Дроби
8. Четырёхзначные числа
9. Периметр и площадь
10. Ёмкость
11. Часы
12. Линейная диаграмма
13. События
14. Представление информации 
  Логика 1. Шифры
2. Группы
3. Последовательность
4. Закономерности
5. Связь между рисунками и числами
6. Таблицы
7. Графики
8. Сети
9. Движение
10. Задачи на логику 
  Познание мира  1. Мир живого и неживого
2. Распространение растений
3. Группировка животных
4. Семья и коллектив
5. Религии
6. Наше государство
7. Наши права
8. Географические объекты
9. Наше здоровье и привычки
10. Пищевая безопасность
  Английский язык  1. Days of the week
2. Class Instructions
3. Parts of the body /face 
4. Animals
5. Adjectives
6. School supplies
7. School activities
8. Places in town /camp
9. Weather adjectives
10. Season and times of the day
11. Grammar 
     
  Предмет IV класс
  Русский язык  1. Фразеологизмы
2. Значимые части слова
3. Гласные и согласные в корне слова
4. Разделительные Ь и Ъ
5. Главные и второстепенные члены предложения
6. Склонение и падеж имён существительных
7. Безударные падежные окончания имён существительных
8. Имя прилагательное
9. Определение падежей имён прилагательных
10. Местоимение
11. Род и число глаголов
12. Спряжение глаголов
13. Глаголы - исключения
14. Имя числительное
15. Наречие 
  Математика 1. Округление
2. Сложение и вычитание многозначных чисел
3. Делители и кратные числа
4. Уравнение
5. Выражения с переменной
6. Деление многозначного числа на двузначное число
7. Координатная сетка
8. Смешанные числа
9. Сложение и вычитание десятичных дробей
10. Периметр
11. Площадь
12. Скорость
13. Таблица. Пиктограмма
14. Круговая диаграмма
15. Линейная диаграмма
  Логика 1. Таблицы
2. Сети
3. Последовательность
4. Движение
5. Соотношения чисел с рисунками
6. Весы
7. Группы
8. Графики
9. Задачи на логику
10. Шифры
  Познание мира  1. Наши органы
2. Роль животных в нашей жизни
3. Позаботимся о здоровье
4. Наши обязанности в семье и в коллективе
5. Религиозные ценности
6. Государственные органы
7. Деньги
8. Географические объекты на карте
9. Природные зоны
10. Природные ресурсы
  Английский язык 1. Cold – weather clothes
2. Possession                                  
3. Morning routines
4. Personal care items                         
5. Work places                                
6. Job duties  
7. Musical instruments
8. Animals (body parts, habitats)       
9. Parts of the body
10. Health problems
11. Countries, nationalities, languages
12. Activities (I do .... / ..... she exercise?)
13. Frequency words
14. Grammar               
     
  Предмет V класс
  Русский язык  1. Фонетика и графика
2. Слово и его лексическое значение
3. Прямое и переносное значение слов.
4. Омонимы.
5. Синонимы
6. Антонимы
7. Морфема - наименьшая значимая часть слова
8. Орфография
9. Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов
10. Проверяемые и непроверяемые согласные в корнях слов
11. Синтаксис и пунктуация
12. Словосочетание
13. Предложения по цели высказывания
14. Главные члены предложения. Подлежащее
15. Сказуемое
16. Тире между подлежащим и сказуемым
17. Нераспространённые и распространённые предложения
18. Второстепенные члены предложения. Дополнение
19. Предложения с однородными членами
20. Обобщающие слова при однородных членах предложения
21. Обращение
22. Простое предложение
23. Прямая речь
24.  Имя существительное как часть речи
25. Имена существительные одушевленные и неодушевленные
26. Имена существительные собственные и нарицательные
27. Число имён сушествительных
28. Три склонения имён существительных и Правописание
      падежных окончаний имён существительных, окончаний
      имён существительных на -ИЯ, -ИЙ,ИЕ
29. Падеж имен существительных
30. Имя прилагательное как часть речи
31. Правописание гласных в падежных окончаннях имён
      прилагательных
32. Глагол
33. Виды глаголов , спряжение
  Математика 1. Натуральные числа
2. Обыкновенные и десятичные дроби
3. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
4. Процент
5. Среднее арифметическое
6. Выражения с переменными
7. Уравнения
8. Неравенство
9. Множество
10.Объединение и пересечение множест
11. Параллелепипед и куб
12. Объем параллелепипеда и куба
  Логика  1. Последовательность
2. Отношения числа с изображением
3. Операторы
4. Весы
5. Открытие и завершение кубиков
6. Таблицы
7. Подсчет и завершение кубиков
  Английский язык  1. To be                                      
2. Noun                                       
3. There is/are                                    
4. Article                          
5. Adjective                              
6. Adverb        
7. Numeral
8. Pronoun
9. Tenses (Present Simple, Present Continuous)      
10. Question words
     
  Предмет VI класс
  Русский язык 1. Фонетика
2. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова.  
    Диалектные слова,профессиональные слова, устаревшие   
    слова, Новые слова (неологизмы)
3. Исконно русские и заимствованные слова
4. Фразеологизмы
5. Основные способы образования слов в русском языке.
6. Орфография
    Буквы А и О в корне -гар- -гор,приставки пре- и при-
7. Имя существительное. Разносклоняемые имена  
    существительные.
8. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых  имён существительных
9. Имена существительныс общего рода.
10. HE с именами существительными
11. Суффиксы существительных -чик (-щик), Гласные О и Е 
      после шипящих в суффиксах существительныx
12. Имя прилагательное. Степени сравнения имён
      прилагательных.
13. Разряды имен прилагательных.  
      Качественные,относительные,притяжательные
14. Не с именами прилагательными
15. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен
      прилагательных
16. Одна и две буквы Н в суффиксах имен прилагательных
17. Различение на письме суффиксов имен прилагательных
      -К- и -СК-
18. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных
19. Имя числительное как часть речи
20. Количественные числиельные 
21. Дробные числительные
22. Собирательные числительные
23. Порядковые числительные
24. Местоимение как часть речи/ Разряд местоимений
25. Глагол как часть речи.
26. Виды глаголов, спряжение, переходность
  Математика 1. Натуральные числа
2. НОК и НОД
3. Обыкновенные и десятичные дроби
4. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
5. Сравнение дробей
6. Процент.Пропорция
7. Прямо и обратно пропорциональные велечины
8. Масштаб
9. Треугольник
10. Переметр треугольника
11. Множества
12. Неравенства
13. Площадь квадрата
14. Вынесения общего множителя за скобки
  Логика 1. Последовательность
2. Отношения числа с изображением
3. Операторы
4. Весы
5. Открытие и завершение кубиков
6. Таблицы
7. Подсчет и завершение кубиков
  Английский язык 1. Noun
2. Article
3. Adjective
4. Pronoun 
5. Tenses (Past simple, Future simple)
6. Wh questions in the Past Simple
7. Modal verb            
8. Conjunction       
9. Synonym 
     
  Предмет VII класс
  Русский язык  1. Причастие как особая форма глагола
    Действительные и страдательные причастия
2. Причастный оборот
3. Слитное и раздельное написание не с причастиями
4. Одна и две буквы н причастий и в отглагольных прилагательных
5. Деепричастие как особая форма глагола.Деепричастие совершенного и несовершенного вида
6. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте
7. Наречие.Смысловые группы наречий
8. Степени сравнения наречий
9. Правописание наречий
(слитное дефисное, раздельное написание)
10. Служебные части речи. Предлог как часть    
речи. Непроизводные и производные предлоги. Простые и   
составные предлоги.Правописание предлогов.
11.Союз как часть речи. Простые и составные союзы.
     Союзы сочинительные и подчинительные
12. Частица, Виды частиц: Формообразующие, отрицательные
(не/ни), модальные
  Математика 1. Пропорция
2. Многочлены
3. Сложения и вычитания многочленов
4. Умножение многочлена на многочлен
5. Линейная функция
6. Взаимное расположение графиков линейный функций
7. Решение системы уравнение
8. Формулы сокращенного умножения
9. Углы полученные при пересечении двух прямых
10. Углы с соотственно перпендикулярными сторонами
11. Выражения с переменными
12. Треугольник
13. Равнобедренный треугольник
14. Углы треугольника
15. Решение задач с построением линейных уравнений с двумя  
переменными
  Логика 1. Последовательность
2. Отношения числа с изображением
3. Операторы
4. Весы
5. Открытие и завершение кубиков
6. Таблицы
7. Подсчет и завершение кубиков
  Английский язык 1. Noun
2. Article                     
3. Adjective                 
4. Pronoun                   
5. Tenses (Past simple, past continuous)
6. Interrogative sentences
7. Modal verb
8. Conjunction
9. Make up sentence             
     
  Предмет VIII класс
  Русский язык  1. Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний.
2. Способы синтаксической связи слов в словосочетании
Строение и грамматическое значение предложении. Виды предложений по цели высказывания и по интонации
3. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое
Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое
4. Второстепенные члены предложения (Дополнение,Определение,обстоятельство,приложение)
5. Синтаксическая роль инфинитива
6. Односоставные предложения. Определённо-личные предложение Неопределённо-личные предложения
7. Обобщенно-личные предложения
8. Безличные предложения
9. Назывные предложения. Неполные предложения
10. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них
11. Неоднородные определения
12. Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них
13. Обращение
14. Вводные слова и предложения
15. Обособленные члены(обстоятельство , определение)
16. Уточняющие члены предложения
17. Обращение
18. Запятая впредложениях с союзом "как"
  Математика 1. Натуральныые числа
2. Действия над обыкновенными и десятичными дробями
3. Формулы сокращенного умножения
4. Периметр прямоугольника
5. Трапеция. Виды и свойства
6. Неравенства с модулем
7. Степень с натуральным показателем
8. Прямоугольный треугольник и тригонометрические отношения
9. Угловой коэффициент прямой
10. Подобные четырехугольники
11. Площади подобных фигур
12. Прямоугольный треугольник
13. Высота треугольника
14. Квадратные корни
  Логика 1. Последовательность
2. Отношения числа с изображением
3. Операторы
4. Весы
5. Открытие и завершение кубиков
6. Таблицы
7. Подсчет и завершение кубиков
  Английский язык 1. Noun
2. Article
3. Adjective
4. Pronoun
5. Tenses
6. Modal verb           
7. Passive Voice     
8. Interrogative sentences 
9. Conjunction
10. Antonym