MSI-4 Buraxılış İmtahan Mövzuları

MSI-4 Buraxılış İmtahan Mövzuları

Fənn 28.01.2024
IX sinif 
MSİ-3 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
4. Terminlər. Etimologiya
5. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
6. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
7. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
8. Əvəzlik. Məna növləri
9. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
10. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
11. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.           
12. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat.
Modal sözlər. Nida
13. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
14. Sintaktik əlaqələr.
15. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər.
16. Həmcins üzvlər
17. Əlavə
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
Reading, Listening
   
Fənn X sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim.
4. Terminlər. Etimologiya
5. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
6. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
7. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
8. Əvəzlik. Məna növləri
9. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
10. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
11. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.
12. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
10. Passive Voice
Reading, Listening
   
Fənn XI sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika. Danışıq səsləri. Saitlərin uzun tələffüzü. Samitlərin tələffüzü. Saitlərin tələffüzü. Heca. Vurğu. Ahəng qanunu.
2. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Həqiqi və məcazi mənalı sözlər.
3. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Sinonim. Antonim. Terminlər. Etimologiya
4. İsim. İsmin quruluşca növləri. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Tək və cəm isimlər. İsmin şəxsə görə dəyişməsi.
5. Sifət. Quruluşca növləri. Sifətin dərəcələri. Sifətin isim kimi işlənməsi.
6. Say. Quruluşca növləri. Sayın isim kimi işlənməsi.
7. Əvəzlik. Məna növləri. Mətn üzərində iş
8. Feil. Quruluşca növləri. Təsdiq və inkar feillər. Feilin qrammatik məna növləri. Təsriflənən feillər. Feilin zamanları. "idi", "imiş", "isə" hissəcikləri. Təsriflənməyən feillər.
9. Zərf. Quruluşca növləri. Mənaca növləri
10. Söz yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.
11. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Ədat.
Modal sözlər. Nida
12. Söz birləşmələri. İsmi və feili birləşmələr.
13. Sintaktik əlaqələr.
14. Cümlə üzvləri. Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər.
15. Həmcins üzvlər
16. Əlavə
17. Xitab. Ara sözlər.
18. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlənin quruluşca növləri. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Mətn üzərində iş
19. Ədəbi dilin normaları
20. Funksional üslublar. Fərdi üslub
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Tənasüb. Faiz
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Tənliklər sistemi
15. Fiqurların sahəsi
16. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
17. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
18. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
19. Çoxluqlar
20. Vektorlar. Koordinatlar metodu
21. Funksiyalar və qrafiklər
22. Fəzada düz xətlər və müstəvilər
23. Triqonometrik funksiyalar
24. Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi
25. Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremləri
İngilis dili 1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
10. Passive Voice
11. Conjunctions
12. Preposition
13. Complex object
14. Gerund
15. Participle
Reading, Listening
Предмет "2023-2024 учебный год
IX класс  
MSİ-4 Выпускной класс"
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие
15. Словосочетание
15.. Простое предложение 
16. Осложнённое предложение"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Обыкновенные и десятичные дроби 
3. Отношение, пропорция и процент 
4. Действительные числа 
5. Целые алгебраические выражения 
6. Разложение многочлена на множители 
7. Рациональные дроби 
8. Квадратные корни. Степень с действительным показателем 
9. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения и уравнение содержащие переменную под знаком модуля
10. Множества 
11. Основные понятия геометрии
12. Треугольники 
13. Окружность"
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
Reading, Listening"
 
 
Предмет X класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие
15. Словосочетание
15.. Простое предложение 
16. Осложнённое предложение"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Обыкновенные и десятичные дроби 
3. Отношение, пропорция и процент 
4. Действительные числа 
5. Целые алгебраические выражения 
6. Разложение многочлена на множители 
7. Рациональные дроби 
8. Квадратные корни. Степень с действительным показателем 
9. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения и уравнение содержащие переменную под знаком модуля
10. Множества 
11. Основные понятия геометрии
12. Треугольники 
13. Окружность"
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
10. Passive Voice
Reading, Listening"
 
 
Предмет XI класс
Русский язык "1. Фонетика
2. Лексика
3. Фразеология
4. Состав слова
5. Словообразование 
6. Орфография 
7.Существительное
8. Прилагательное 
9. Местоимение 
10. Числительное 
11. Глагол
12. Причастие 
13. Деепричастие
14. Наречие
15. Служебные части речи
16. Предлог
17. Союз
18. Частица 
19. Простое предложение
20. Осложнённое предложение
21. Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения
22. Слова, грамматические не связанные с членами предложения"
Математика "1. Натуральные числа 
2. Обыкновенные и десятичные дроби 
3. Отношение, пропорция и процент 
4. Действительные числа 
5. Целые алгебраические выражения 
6. Разложение многочлена на множители 
7. Рациональные дроби 
8. Квадратные корни. Степень с действительным показателем 
9. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения и уравнение содержащие переменную под знаком модуля
10. Множества 
11. Основные понятия геометрии
12. Треугольники 
13. Окружность
14. Системы уравнений. Неравенства и системы неравенства
15. Числовые последовательности. Прогрессии
16. Четырёхугольники. Многоугольники"
Английский язык "1. Noun
2. Pronoun
3. Adjective
4. Adverb
5. Article
6. Verb
7. Tense Form
8. Modal verbs
9. Vocabulary
10. Passive Voice
11. Conjunctions
12. Preposition 
13. Complex object
14. Gerund
15. Participle
Reading, Listening"